Władze

Kadencja 2020 - 2024

Rektor
dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM

dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - nauki rolnicze

Urodził się 26 września 1964 w Łasinie woj. kujawsko-pomorskie.

 

 

Kontakt:

Tel: +48 89 523 33 30, 523 33 85 email: rektor@uwm.edu.pl

Przebieg kariery naukowej:

nazwa szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, zajmowane stanowiska

 1. magister inżynier – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 1988;
 2. doktor - SGGW w Warszawie, ogrodnictwo - genetyka, hodowla i biotechnologia roślin, 1992;
 3. doktor habilitowany – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agronomia - genetyka, hodowla i biotechnologia roślin, 2004.

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

 1. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie – 1988, technolog;
 2. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie – 1989, asystent;
 3. SGGW w Warszawie – 1989-1992, doktorant;
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 1992-2006, adiunkt;
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – od 2006, profesor nadzwyczajny;
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 1.09.2012 – 31.08.2016, prorektor ds. kształcenia;
 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – od 1.09.2016, prorektor ds. kształcenia i studentów
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – od 1.09.2020, rektor.

Odbyte staże i wizyty studyjne

 1. Czechy, Uniwersytet Rolniczy w Brnie, staż krótkoterminowy (2 tygodnie) wrzesień 1994.
 2. USA, Montana State University, Department of Plant Sciences and Plantpathology - staż naukowy, 04.10.1999 -18.05.2000 r.
 3. Australia, Diversity Arrays Technology Ltd. Canberra, staż naukowy 5.11.2011 – 5.01.2012
 4. Finlandia, Turku 19-21 05.2014 w ramach projektu MNiSW pt. „Wsparcie narzędzi polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”.
 5. USA, Gallaudet University, 800 Florida Ave NE, Washington, DC 20002, 7-14.02.2015.
 6. UK, London, University College London, w ramach projektu MNiSW pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, 6-12.10.2019.

Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy PB 0064/S3/94/06 „Poszerzenie zmienności genetycznej w rodzaju Lupinus drogą krzyżowania międzygatunkowego”. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 1994-1996
 2. Projekt badawczy 501/P06/97/13 „Ocena potencjału produkcyjnego wikliny (Salix sp.) uprawianej na gruntach użytkowanych rolniczo w aspekcie ich wykorzystania do celów energetycznych i produkcji celulozy”. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 1997-2000.
 3. Projekt badawczy 5P06A A03014 „Ocena zmienności linii mutacyjnych i mieszańców łubinu andyjskiego po wprowadzeniu markerów morfologicznych” Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa  AR we Wrocławiu i Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 1998-2001.
 4. Projekt badawczy 3 P06 R 047 23 - Produktywność i charakterystyka biomasy klonów (Salix sp) jako biopaliwa. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 2002-2005.
 5. Projekt badawczy N 310 059 31 – Optymalizacja produkcji wierzby krzewiastej (Salix sp.) na gruntach ornych oraz przetwarzanie jej do postaci „prażonej biomasy” jako surowca energetycznego. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 2006 – 2008.
 6. Projekt badawczy 0602/R/P01/2007/03 – Wykorzystanie mieszańców międzyrodzajowych otrzymanych przez krzyżowanie wierzby z topolą (Salix x Populus) do zwiększania wydajności biomasy oraz odporności na suszę. Realizacja: Zakład Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, IGR PAN w Poznaniu, 2007-2009.
 7. Projekt badawczy 0883/B/P01/2009/37 – Ocena przydatności genotypów Salix purpurea L. pochodzących ze stanowisk naturalnych do hodowli odmian o podwyższonej zawartości glikozydów salicylowych w korze. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 2009 – 2011.
 8. Projekt badawczy 1164/B/P01/2010/38 – Identyfikacja loci podstawowych cech plonotwórczych biomasy Salix spp. oraz odporności na rdzę (Melampsora epitea). Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, IGR PAN w Poznaniu, 2010-2012.
 9. Projekt edukacyjny pn. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych specjalistów ochrony środowiska” (8,4 mln zł.), POKL 2010-2015, kierownik.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

 1. 2007 – Brązowy Krzyż Zasługi
 2. Statuetka „Zielony Feniks” – nagroda zespołowa Fundacji Zielony Feniks za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.
 3. 2018 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 4. Laur „Najlepszy z najlepszych” 2019 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wskaźniki nauko metryczne

liczba publikacji ogółem:51, w tym oryginalnych 46, 1 monografia, 2 skrypty dydaktyczne;

 IH = 9;

indeks cytowań 311;

współautor 11 odmian Salix spp. i 1 sekwencji nukleotydowej w NCBI GenBank

Najważniejsze publikacje:

Przyborowski J. , Haploidy in cucumber., w: In Vitro Haploid Production in Higher Plants. , red. S. K. Sopory, S. Mohan Jain and R.E. Veilleux, Boston, London, 1996;

 Weeden N.F., Brauner S., Przyborowski J.A., Genetic analysis of pod dehiscence in pea (Pisum sativum L.)., Cellular & Molecular Biology Letters  , 2B/7, 2002, 657-663.;

Brauner S., Murphy R.L., Walling J.G., Przyborowski J., Weeden N.F. , STS markers for comparative mapping in legumes. , Journal of The American Society for Horticultural Science , 4/127, 2002, 616-622.;

Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J., Przyborowski J., Klasa A. , Productivity of willow coppice plants grown in short rotations., Plant Soil and Environment  , 9/51, 2005, 423-430;

Sulima P., Przyborowski J.A., Załuski D. , RAPD markers reveal genetic diversity in Salix purpurea. , Crop Science  , 3/49, 2009, 857-863;

Przyborowski J.A., Sulima P. , The analysis of genetic diversity of Salix viminalis genotypes as a potential source of biomass by RAPD markers., Industrial Crops and Products  , 2/31, 2010, 395-400;

Przyborowski J.A., Jedryczka M., Ciszewska-Marciniak J., Sulima P., Wojciechowicz K.M., Zenkteler E., Evaluation of the yield potential and physicochemical properties of the biomass of Salix viminalis×Populus tremula hybrids. , Industrial Crops and Products  , 1/36, 2012, 549-554;

Sulima P., Przyborowski J.A., Genetic diversity of Salix purpurea L. and their hybrids with the use of ISSR  markers. , Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica  , 2/55, 2013, 1-8;

Przyborowski J.A.; Sulima, P.; Kuszewska, A.; Załuski, D.; Kilian, A., Phylogenetic Relationships between Four Salix L. Species Based on DArT Markers., International Journal of Molecular Sciences, 14, 2013, 224113-24125;

Sulima P., Przyborowski J.A., Kuszewska A., Załuski D., Jędryczka M., Irzykowski W., Identification of quantitative trait loci conditioning the main biomass yield components and resistance to Melampsora spp. in Salix viminalis Salix schwerinii Hybrids, International Journal of Molecular Sciences, 18, 2017, [14 ];

Sulima P., Krauze-Baranowska M., Przyborowski J.A., Variations in the chemical composition and content of salicylic glycosides in the bark of Salix purpurea from natural locations and their significance for breeding, Fitoterapia, 118, 2017,  118-125;

Sulima P., Prinz K., Przyborowski J.A., Genetic diversity and genetic relationships of purple willow (Salix purpurea L.) from natural locations, International Journal of Molecular Sciences, 19, 2017,  1-14;

Okorski, A., Pszczółkowska, A., Sulima, P., Paukszto, Ł., Jastrzębski, J. P., Przyborowski, J., Makowczenko, K. G., First Report of Willow Anthracnose Caused by Colletotrichum salicis in Poland. Plant disease 2018 v.102 no.10 pp. 2036.

Inne aktywności

 1. Członek Komisji KRASP ds. Infrastruktury Informatycznej;
 2. Ekspert PKA w zespole nauk przyrodniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 3. Członek Zespołu PKA ds. Wypracowania Wzorców Projakościowych Kształcenia na Kierunkach Pedagogicznych oraz Kierunkach z Prowadzoną Specjalnością Nauczycielską;
 4. Członek Rady Społecznej PODR w Lubaniu;
 5. Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (od 2019);
 6. Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce (2014 - 2019;

 

 

Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Kontakt: Tel: +48 89 524 51 44, +48 89 523 44 07

Fax: +48 89 523 44 56

Email: gorn@uwm.edu.pl

 

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - nauki ekonomiczne
Urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czersku, woj. pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie, 1979 r. doktorat 1983 r., habilitacja 2004 r.

Praca zawodowa: Po studiach podjął pracę w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie jako asystent, a następnie starszy asystent. Równolegle odbywał stacjonarne studia doktoranckie w swej macierzystej Uczelni w Olsztynie, w której w 1983 r., po uzyskaniu doktoratu, rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. Na tym stanowisku pracował w Katedrze Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, a następnie Katedrze Mikroekonomii do 2006 r. W latach dziewięćdziesiątych odbył kilka średnio- i krótkookresowych staży i pobytów naukowych w Niemczech, Danii i Szwajcarii. W 2005 r. został kierownikiem Katedry Mikroekonomii, a rok później profesorem nadzwyczajnym. Od 2019 r. kieruje Katedrą Rynku i Konsumpcji. W latach 2002-2008 był prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych. W latach 2002-2008 był członkiem Senackiej Komisji ds. dydaktycznych, a w latach 2008-2012 Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu. Od 2005 r. jest członkiem Senatu UWM, a od 2012 r. prorektorem.

Aktywność pozauczelniana: Członek Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2006 r. radny i przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyna. Od 2009 r. członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Piłka Siatkowa AZS UWM Olsztyn. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020. W latach 2012-2016 członek, a w latach 2016-2020 przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansów Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Badania: Zajmuje się kosztami i rentownością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz konkurencyjnością polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku europejskim i światowym.

Dorobek naukowy: Około 150 publikacji, w tym 70 oryginalnych artykułów, 4 monografie, 65 komunikatów naukowych w materiałach konferencyjnych oraz 12 prac popularnonaukowych. Wypromował trzech doktorów i recenzował sześć doktoratów.

Odznaczenia i nagrody: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, kilkanaście nagród rektora ART i UWM.

Zainteresowania: sport

Prorektor ds. polityki naukowej i badań
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - nauki weterynaryjne

Urodził się 06 czerwca 1964 w Brodnicy woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie - 1989. Doktorat - 1993 r., habilitacja - 2004 r. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 2010 r.

 

Kontakt:

Tel: +48 89 523 35 67, +48 89 523 34 60

Email: jerzyj@uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 EDUKACJA

1979-1983

szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

1983-1989

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Dyplom lekarza weterynarii

 

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopień doktora nauk weterynaryjnych nadany w 1993 r. przez Radę Wydziału Weterynaryjnego AR-T w Olsztynie na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Wpływ oksytocyny i noradrenaliny we wczesnej fazie lutealnej na funkcję sekrecyjną jajnika oraz na długość cyklu rujowego u bydła”. Stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2004 r. przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnego w Olsztynie na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Wpływ inhibitorów syntazy tlenku azotu i donorów tlenku azotu na funkcje wydzielniczą ciałka żółtego krowy ”. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2010 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

 

STANOWISKA AKADEMICKIE

1989-1991

asystent

Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie

1991-1993

st. asystent

Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie

1993-1995

adiunkt

Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie

1996-2005

adiunkt

AR-T/UWM w Olsztynie

od 2005-

prof. nadzw.

UWM w Olsztynie

 

FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W STRUKTURACH UNIWERSYTETU

1999-2005

p.o. kierownika Katedry Farmakologii

2006-2010

kierownik Katedry Farmakologii

od 2010  

kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii

2005-2012

prodziekan ds. studiów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

od 2012

prorektor ds. nauki UWM w Olsztynie

 

STAŻE NAUKOWE

1998

Pennington Biomedical Research Centre, Louisiana State University, Baton Rouge, USA; 3 miesiące

Cornell University, Ithaca, USA; 3 miesiące

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

 • studia licencjackie – farmakologia ogólna i chemioterapia
 • studia magisterskie – farmakologia weterynaryjna, biotechnologia leków
 • promotor 5 dysertacji

 

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Główne zainteresowania naukowe obejmują: farmakokinetykę i farmakodynamikę leków przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, immunofarmakologię leków przeciwzapalnych, wpływ substancji aktywnych biologicznie na funkcję wydzielniczą jajnika oraz aktywność skurczową mięśni gładkich, analizę in silico leków weterynaryjnych.

 

PUBLIKACJE

 1. 113 publikacji w czasopismach naukowych z czego 102 w czasopismach z listy JCR
 2. 124 doniesienia na konferencjach krajowych i zagranicznych
 3. 1 rozdział w podręczniku anglojęzycznym
 4. Lista wybranych publikacji:
  • Jaroszewski J, Kotwica J (1994) Reduction of ovarian oxytocin content from early luteal phase does not affect the corpus luteum secretory function in cattle. Reproduction Nutrition and Development (obecnie Animal) 34:175-182
  • Jaroszewski JJ, Hansel W (2000) Intraluteal administration of a nitric oxide synthase blocker stimulates progesterone and oxytocin secretion and prolonges the life span of the bovine corpus luteum. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (obecnie Experimental Biology and Medicine) 224:50-55.
  • Jaroszewski JJ, Skarzynski DJ, Blair RM, Hansel W (2003) Influence of nitric oxide on the secretory function of the bovine corpus luteum: dependence on cell composition and cell-to-cell communication. Experimental Biology and Medicine 228:741-748.
  • Jaroszewski JJ,Bogacki M, Skarzynski DJ (2003) Progesterone production in bovine luteal cells treated with drugs that modulate nitric oxide production. Reproduction 125:389-395.
  • Skarzynski DJ, Jaroszewski JJ, Bah MM, Deptula KM, Barszczewska B, Gawronska B, Hansel W (2003) Administration of a nitric oxide synthase inhibitor counteracts prostaglandin F2a-induced luteolysis in cattle. Biology of Reproduction 68:1674-1681.
  • Jaroszewski JJ,Skarzynski DJ, Hansel W (2003) Nitric oxide as a local mediator of prostaglandin F2a-induced regression in bovine corpus luteum: an in vivo study. Experimental Biology and Medicine 228:1057-1062.
  • Grabowski T, Jaroszewski JJ (2009) Bioavailability of veterinary drugs in vivo and in silico. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 32:249-257.
  • Maślanka T, Jaroszewski JJ. (2012) In vitro effects of dexamethasone on bovine CD25+CD4+ and CD25-CD4+ cells. Research in Veterinary Science 93(3):1367-79.
  • Maślanka T, Jaroszewski JJ (2013) In vitro studies on the influence of dexamethasone and meloxicam on bovine WC1+ γδ T cells. Veterinary Immunology and Immunopathology 151(3-4):248-62.
  • Grabowski T, Jaroszewski JJ, Gad SC, Feder M (2014) Relationship between drug structure and minimal inhibitory concentration value used for acceptable daily intake analysis. International Journal of Toxicology 33(6):490-497.
  • Ziółkowski H, Grabowski T, Jasiecka A, Zuśka-Prot M, Barski D, Jaroszewski JJ (2015) Pharmacokinetics of oxytetracycline in broiler chickens following different routes of administration. The Veterinary Journal 208:96-98.
  • Ziółkowski H, Jasiecka A, Zuśka-Prot M, Przybysz J, Grabowski T, Jaroszewski JJ (2016) Metal ion-oxytetracycline pharmacokinetic interactions after oral co-administration in broiler chickens. Poultry Science 95(8):1927-1933.

 

NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • liczne nagrody Rektora UWM
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
 • Nagroda dla Młodych Pracowników Nauki Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych" /Merito pro Societatae/

Zainteresowania: wędkarstwo

Prorektor ds. studenckich
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Telefon: +48 89 523 33 12

Email: s.przybylinski@uwm.edu.pl

Urodził się 14.02.1977 roku w Olsztynie. Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych. W latach 2016-2018 dziekan Wydziału Nauk Społecznych, wcześniej dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych. Od grudnia 2018 r. do sierpnia 2020 r. pełnił funkcję prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie.

Stopień doktora uzyskał w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2013 r. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych oraz w zespole ds. kształcenia nauczycieli. Jest także członkiem Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki penitencjarnej, kary pozbawienia wolności, obszaru przestępczości oraz zagadnień resocjalizacyjnych. Jest też autorem licznych publikacji z tego zakresu, w tym redaktorem, bądź współredaktorem książek wieloautorskich, publikacji w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych oraz autorskich monografii sytuujących się w rozległej przestrzeni więziennej. Uczestniczył również w licznych polskich i zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych. Brał udział w wyjazdach szkoleniowych i stażach zagranicznych. Praca dydaktyczna jest ściśle związana z jego zainteresowaniami naukowymi i badawczymi. Wykłady, ćwiczenia i seminaria które realizuje, bądź realizował na studiach I° i II° stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz na studiach doktoranckich lokują się w obszarze pedagogiki, resocjalizacji i penitencjarystyki.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki - lekarz onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej.

Urodził się w 1967 r. w Opolu. Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 1993 r. (wówczas Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego).

Stopień dr n.med. uzyskał w 2001 r. a dr. hab. w 2008 r na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2017 r. uzyskał tytuł profesora medycyny.

 

Kontakt: Tel: +48 89 524 55 90

Email: Sergiusz.Nawrocki@uwm.edu.pl

 

Praca zawodowa: Po pobycie na 3-miesięcznym stypendium na Uniwersytecie Delaware, USA pracował w Wielkopolskim Centrum Onkologii (1995-2001) w Poznaniu i Zakładzie Immunologii Nowotworów Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 2003 r. do 2013 kierował Zakładem Radioterapii i oddziałami radioterapii w szpitalu MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. W latach 2008–2013 kierował Katedrą Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2013 do 2018 r. był kierownikiem Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2019 ponownie kieruje Katedrą Onkologii UWM i oddziałem klinicznym radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie.

 

Badania: Immunologia nowotworów, leczenie precyzyjne (radioterapia i leki celowane), badania podstawowe w pierwotnych guzach mózgu. Kierownik projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Od 2016 r. kieruje projektem "Gliomed" finansowanym z programu NCBiR Strategmed III, którego głównym celem jest opracowanie płynnej biopsji glejaków mózgu.

 

Publikacje: Jest autorem lub współautorem ponad 70 pełnotekstowych artykułów, rozdziałów książkowych i monografii naukowych oraz współautorem krajowych wytycznych leczenia chorych na nowotwory. (IH=8, ponad 450 cytowań w bazie Scopus).

 

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych, w tym ASTRO, ESTRO, Polskiego Towarzystwa Radioterapii i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, pełniąc funkcję członka zarządu. Aktualnie jest członkiem Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem należącej do ECL (European Cancer Leagues).

 

Zainteresowania: Sporty wytrzymałościowe (triathlon) i lotnictwo - pilot samolotowy, licencja PPL (A). Żonaty, czworo dzieci.

 

 

Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Telefon: +48 89 523 33 12

e-mail: pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

www:  https://orcid.org/0000-0002-5542-1481

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Wielgosz

Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku doktora habilitowanego. W 2019 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno- technicznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem technik Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery. Jest autorem lub współautorem ponad 60 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym ponad 40 w czasopismach indeksowanych przez JCR), 250 referatów naukowych oraz 3 patentów. Według bazy WoS jego prace były cytowane 800 razy, index h=18. Kierował 7 projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi finansowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Ponadto jako wykonawca uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w konkursach H2020, NCN, NAWA, FNP oraz NCBiR.

 

Prof. Paweł Wielgosz od 2020 r. pełni funkcję Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni. W latach 2017-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Geoinżynierii, a latach 2012-2017 Prodziekana ds. Nauki. Od 2015 do 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Geodezji. Jest również członkiem Senatu UWM oraz członkiem Rady Rektora UWM. Ponadto jest członkiem rad naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii (od 2017 r.) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (od 2019 r.). Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji PAN. W 2019 roku został powołany na Przewodniczącego Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz na członka Komitetów Narodowych ds. Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI) oraz ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG) PAN.

 

Prof. Paweł Wielgosz jest aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji naukowych: International Association of Geodesy - IAG, European Geosciences Union - EGU, International GNSS Service - IGS. W Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji 4.4: „GNSS Integrity and Quality Control”, a od 2007 jest członkiem Zarządu Komisji 4: „Positioning and Applications”. Od 2015 roku jest także członkiem Global Geodetic Observing System (GGOS) Science Panel. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of Geodesy (IF= 5.280) oraz członkiem rad wydawniczych Journal of Satellite Navigation, Artificial Satellites, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Journal of Geodetic Science oraz Geodesy and Cartography. Od 2020 roku jest członkiem GNSS Science Advisory Committee (GSAC) przy ESA.

 

 

 

 

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

Telefon: +48 89 523 33 12

Email: pawel.wysocki@uwm.edu.pl

Urodził się 29 sierpnia 1970 w Pułtusku. Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego ART w Olsztynie (1994 r.).

Praca zawodowa: Po studiach podjął pracę w Katedrze Biochemii Zwierząt Wydziału Zootechnicznego jako asystent. Stopień doktora uzyskał w 1999 roku, a doktora habilitowanego w 2011 r na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie jest pracownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Badania i dorobek naukowy: zainteresowania naukowe dotyczą biologii rozrodu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień andrologii molekularnej takich, jak enzymologia i proteomika nasienia. Prace naukowo-badawcze, których jest autorem lub współautorem związane są z fosfoproteomiką nasienia ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki biochemicznej i funkcji fosfataz kwaśnych w nasieniu ssaków, ptaków i ryb. Zainteresowania naukowe związane są też z badaniami nad opracowaniem metod oceny jakości nasienia oraz wskazaniem wyznaczników jego przydatności do konserwacji. Umiejętności metodyczne doskonalił na stażu w Instytucie Biologii i Immunologii Rozrodu Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii oraz podczas wielu kursów i warsztatów specjalistycznych. Uczestniczył w licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Był kierownikiem zadania badawczego w projekcie naukowym oraz wykonawcą w czterech innych. Dorobek naukowy obejmuje około 100 pozycji, w tym 38 artykułów naukowych z listy JCR (IH = 9).

Członek European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Nagrody: Dyplom Uznania V Wydziału PAN za badania naukowe, kilka nagród Rektora ART i UWM, Belfer Roku na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

Doświadczenie dydaktyczne: kierownik pracowni studenckich (w przeszłości) oraz kierownik przedmiotów (obecnie) na kierunkach realizowanych na Wydziałach Bioinżynierii Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Biotechnologii.

Zainteresowania: historia, kyno- i felinologia, kultura i sztuka orientalna. Żonaty, czworo dzieci.Rzecznik prasowy

 mgr Łukasz Staniszewski

tel. +48 89 524 57 30

kom. +48 602 309 619
e-mail: rzecznik@uwm.edu.pl