Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie unikatowym, niedostępnym dotychczas dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, obiektem popularyzującym naukę i innowacje. Dzięki projektowi  możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa jako jego uzupełnienie i wzbogacenie.

W powstałej instytucji edukacja odbywać się będzie głównie poprzez nauczanie eksperymentalne.Pokazy naukowe, interaktywne wykłady, pikniki, festyny, zajęcia i seminaria realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych. Obiekt będzie  wyposażony w stanowiska, ekspozycje oraz wyposażenie specjalistyczne.

Grupa docelowa programu:

  • mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego
  • nauczyciele
  • przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe

Głównym celem, który będzie realizował projekt będzie popularyzacja nauki i innowacji poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Cel główny realizowany będzie poprzez komplementarne cele cząstkowe:

 - poprawa dostępności publicznych usług edukacyjnych wysokiej jakości ,poprawa dostępności, jakości oraz efektywności i bezpieczeństwa usług edukacyjnych  poprzez budowę Centrum  oraz jego nowoczesnego wyposażenia,

 - poprawa rezultatów procesu kształcenia i dostosowania nabywanych kwalifikacji do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu,

 - zmiana podejścia do nauki i kultury uczenia się oraz kreowanie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) przez wszystkich interesariuszy.

 

Oczekiwanymi rezultatami projektu będą m.in:

1)      Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

2)      Liczba obiektów infrastruktury popularyzującej naukę i innowacji - 1 szt.

3)      Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje - 56 300 osoby

4)      Liczba szkół odwiedzających instytucje popularyzujące naukę i innowację - 480 szt.

 

Obiekt zaprojektowano jako budynek czterokondygnacyjny, stanowiący zwartą bryłę na planie prostokąta. W rozwiązaniach przestrzennych zagospodarowania terenu zaplanowano możliwość  przejść pomiędzy dwoma istniejącymi obiektami – Wydziałem Humanistycznym i Centrum Konferencyjnym.

Centrum Nauki i Innowacji składać się będzie z następujących poziomów:

Poziom 0 wejście główne, kasy, szatnie, Laboratorium światła oraz ekspozycja. 

Poziom I obejmować będzie strefę zabaw dla najmłodszych użytkowników Centrum. Z tego poziomu przewidziano bezpośrednie wyjście na dziedziniec, umiejscowiony przed wejściem głównym do budynku Wydziału Humanistycznego. Na dziedzińcu umiejscowione zostanie wahadło Foucaulta wraz z niezbędnymi elementami.

Poziom II to poziom laboratoriów, ekspozycji zmiennej, Laboratorium Energii. Na tym poziomie przewidziano również pomieszczenia administracji.

Na poziomie III umiejscowiono wielofunkcyjną salę wykładową z możliwością podziału na dwie mniejsze oraz miejsce na ekspozycję ruchomą. Przewidziano tam warsztaty zw. z fizyką, matematyką

Poziom IV obserwatorium - wyjście na dach umożliwiające prowadzenie obserwacji nieba.

Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w ramach Działania 09.03.00  „Infrastruktura Edukacyjna” , poddziałanie 09.03.03 – „Instytucje popularyzujące naukę i innowacje” . Uniwersytet Warmińsko Mazurski pozyskał 16.639046,18zł na realizację projektu budowy i wyposażenia Centrum. Wartość projektu ogółem to 32.903409,93zł