Wychowanie fizyczne

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNE

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z programem studiów danego kierunku i obowiązują studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2.  Uzyskanie zaliczenia przedmiotu powinno nastąpić w terminie określonym w programie studiów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, powtarzanie przedmiotu), dopuszcza się zmianę terminu zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. Zmiana wymaga zgody dziekana/dyrektora filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego i kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

4.  Harmonogram zajęć z wychowania fizycznego, uwzględniający: termin, miejsce, formę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia publikowany jest przed rozpoczęciem zapisów na dany semestr na tablicach informacyjnych w budynkach dziekanatów, we wszystkich obiektach sportowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz innych obiektach, w których realizowane są zajęcia. Harmonogram dostępny jest także na stronie internetowej pod adresem: www.uwm.edu.pl/swfis/

5.  Organizacja zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego:

5.1. Studenci dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem - www.ul.uwm.edu.pl w terminie: 

- od 5 października 2021 r. od godz. 8.00 do 6 października 2021 r. do godz. 23.59.

Giełda przedmiotu – 7 października 2021 r. od godz. 10.00 do godz. 23.59.

5.2. Zapisu dokonuje się tylko na jedną formę zajęć.

5.3. Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

5.4. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

6. Studenci realizujący naukę w Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku, dokonują zapisu na zajęcia z wychowania fizycznego w dziekanacie Filii w terminie – od 6 października 2021 r. do 7 października 2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

7.  Studenci realizujący równolegle więcej, niż jeden kierunek studiów, posiadają uprawnienia do ubiegania się o zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego na podstawie przeniesienia osiągnięć. Zaliczenia przedmiotu i wpisu do systemu USOS dokonuje dziekan/dyrektor filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego.

8.  Rezygnacja z obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w danym semestrze lub nieuczestniczenie w deklarowanych zapisem zajęciach, uprawnia prowadzącego do niezaliczenia przedmiotu.

9. Na pierwszych zajęciach prowadzący podaje do wiadomości kryteria zaliczenia przedmiotu.

10.  Student ze zwolnieniem lekarskim, po dokonaniu zapisu na zajęcia w grupie dla „zwolnionych” lub w innej grupie, realizuje program indywidualny.

11.  Student uprawiający sport wyczynowy możeuzyskać zaliczenie zajęć. Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan/dyrektor filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta złożony w dziekanacie wydziału/filii, najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć. Dziekan/dyrektor filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego podejmuje decyzję na podstawie opinii kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

12.  Do wniosku, o którym mowa pkt. 11 student powinien dołączyć kserokopię licencji zawodniczej oraz kopię zaświadczenia z klubu.

13.  Student, któremu przeniesiono osiągnięcia nie dokonuje rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.

14.  Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z przedmiotu „wychowanie fizyczne”, zobowiązany jest do powtarzania zajęć.

15. Zapisu na przedmiot powtarzany student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

16. Formalności, o których mowa w pkt. 15 należy dopełnić w dziekanacie wydziału/filii w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego będą podane na pierwszych zajęciach. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zastępcy pełnią dyżury w siedzibie Studium przy ul. R. Prawocheńskiego 7 (Olsztyn-Kortowo).