Krajowe Programy Mobilności Studentów

Programy Mobilności Studentów

1. MOST

 

informacje o programie wymiany studentów MOST

 

 

1. MOST - Uwaga !!! - rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 od 31 października do 30 listopada 2022 r. - otwórz

 

 MOST to program mobilności studentów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

 Regulamin programu MOST dostępny jest na stronie Programu - http://most.amu.edu.pl - otwórz

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów.

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;

 • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

 

W trakcie rekrutacji na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Informację dostępnę są także na profilu Programu MOST na Facebooku - www.facebook.com/programmost2000

 

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie?

To żadna przeszkoda!

Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST,

nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

 

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

 

Rekrutacja krok po kroku: otwórz

Kryteria kwalifikacji: otwórz

Wzory dokumentów do pobrania: otwórz

Lista uniwersytetów biorących udział w programie MOST - otwórz

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich: otwórz

 

Kontakt - Koordynator Programu MOST w UWM dla Studentów:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat
 

 

Kontakt - Koordynator Programu MOST w UWM dla Doktorantów:

mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska

Biuro ds. Kształcenia

 

tel. 523 43 87; 524 52 49;

e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl

 

 

BIURO UKA TEL. 61 829 10 88

 


 

 2. MostAR

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 1. Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 2. W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
 3. Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu.
 4. W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS LLP.

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu

 1. Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
 2. Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi macierzysta uczelnia.
 3. Koordynacją wyjazdów studentów między uczelniami oraz uzgadnianiem programów zajmuje się Biuro MostAR-u, którego siedzibą jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Zgłaszanie studentów do Biura MostAR-u na studia w danym roku akademickim następuje w terminie minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem studiów.
 5. W przypadku dużego zainteresowania w semestrze studiami w danej uczelni i na określonym kierunku studiów, przekraczającego możliwości przyjęcia przez daną uczelnię, studentom może być zaproponowana inna uczelnia prowadząca kształcenie na tym samym kierunku.
 6. Informacja o studentach zakwalifikowanych do odbycia studiów w ramach programu MostAR będzie przekazywana przez Biuro do właściwej uczelni niezwłocznie po zatwierdzeniu programów studiów między uczelniami i ustaleniu liczby studentów wyjeżdżających.
 7. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi stypendia z funduszu pomocy materialnej (z wyjątkiem dopłat do zakwaterowania), stypendia Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i inne, wypłaca uczelnia macierzysta.
 8. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają im miejsca w domu akademickim.
 9. Uczelnie macierzyste pokrywają przez jeden semestr koszt zakwaterowania swoich studentów w domach studenckich uczelni przyjmujących.
 10. Opłatę za zakwaterowanie w domu studenckim uiszcza uczelnia macierzysta studenta, na podstawie przesłanej przez uczelnię przyjmującą faktury. Termin zapłaty ustala się na 21 dni od daty jej otrzymania.

Studenci programu MostAR

 1. Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:
  • po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
  • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.
 2. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą.

Program studiów

 1. Program, według którego student będzie odbywał studia, powinien być zbieżny z programem w uczelni macierzystej i powinien zapewniać uzyskanie ok. 30 punktów ECTS w semestrze.
 2. Program studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub z pokrewnych kierunków.

Zaliczenie odbytych studiów

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie programu studiów uzgodnionego między uczelniami i zaakceptowanego przez Dziekana uczelni macierzystej.
 2. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów jest ewidencjonowane w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w indeksie, o ile uczelnia wydaje studentom indeksy.
 3. W karcie okresowych osiągnięć studenta, Dziekan wydziału, na którym student studiował potwierdza odbyte przez studenta zajęcia z wybranych przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami.
 4. Zaliczenia semestru dokonuje Dziekan uczelni macierzystej.
 5. Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system punktowy ECTS. W przypadku zaliczenia części uzgodnionego programu, decyzję w sprawie zaliczenia brakujących przedmiotów wydaje właściwy Dziekan po powrocie studenta do uczelni macierzystej.
 6. Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

 

Więcej informacji na stronie programu - [otwórz]

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie o zakwalifikowanie do programu
Program zajęć
Wykaz zaliczonych przedmiotów
 

 

Kontakt - Koordynator MOSTAR w UWM:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat

 

 


 

  3. MOSTECH

I. Założenia ogólne systemu MOSTECH

1. Sygnatariusze Porozumienia stawiaja sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia i systemów studiów.

3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Pozostałe informacje - tutaj

 

Kontakt - Koordynator MOSTECH w UWM:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat