Studencki Grant Rektora - Edycja IV

 

 

WYNIKI KWALIFIKACJI PROJEKTÓW - [OTWÓRZ]

 

„STUDENCKI GRANT REKTORA" – Edycja IV
Regulamin konkursu na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – zwanego dalej Uniwersytetem.
2. Wnioskodawca oraz uczestnicy projektu nie mogą być związani stosunkiem pracy z Uniwersytetem, jednakże w pracach nad realizowanym projektem może uczestniczyć opiekun koła naukowego widniejący w Uczelnianym Rejestrze Kół Naukowych z wyłączeniem ust. 3.
3. Wnioskodawcą może być uczestnik studiów doktoranckich posiadający stosunek pracy w związku z realizacją grantu z tytułu konkursu „Preludium". Obowiązek udokumentowanie tego faktu spoczywa na wnioskodawcy.
4. Opiekun koła uczestniczący w realizacji przyznanego grantu nie może wykorzystać wyników badań w swojej samodzielnej pracy naukowej. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane wyłącznie we współpracy z uczestnikami projektu wskazanymi we wniosku.
5. Kwalifikacja projektów odbywa się w ramach obszarów obejmujących następujące dziedziny:

1) dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk teologicznych,
2) dziedzina nauk rolniczych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
3) dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
4) dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
5) dziedzina sztuki.

6. Finansowaniu podlegają projekty:

1) konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;
2) badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej;
3) artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej,
4) edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.

7. Finansowaniu nie podlegają projekty mające na celu:

1) organizację i udział w konferencji;
2) organizację i udział w konkursie;
3) organizację wyjazdu lub obozu naukowego;
4) zakup oprogramowania/narzędzi;
5) organizację warsztatu, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Działania wymienione w ust. 7 mogą stanowić element projektu w ramach przyznanych środków finansowych.
9. Finansowaniu nie podlegają wynagrodzenia osobowe w projekcie.
10. Podstawą przystąpienia do konkursu jest złożenie w wymaganym terminie w Biurze ds. Studenckich poprawnie wypełnionego kompletnego wniosku z dołączonym kosztorysem - wg. wzorów w załączeniu.
11. Wniosek powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach.
12. W przypadku wniosków przewidujących realizację projektu trwającego dłużej niż rok lub projektu cyklicznego, kosztorys wydatków dołączony do wniosku musi zostać podzielony na części roczne, a rozliczenie merytoryczne i finansowe części projektu odbywa się do 31 grudnia każdego roku.
13. Projekt złożony w wyznaczonym terminie oceniany jest przez ekspertów z danej dziedziny nauki bądź sztuki, powołanych przez Rektora.
14. Elementy, które będą podlegały ocenie:

1) adekwatność do zamierzonych działań,
2) innowacyjność,
3) współpraca z organizacjami i firmami,
4) wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz (nie pochodzących z UWM),
5) interdyscyplinarność,
6) wartość postawionych celów odnośnie obszaru realizacji projektu i jego wpływu na otoczenie,
7) wartość rezultatów odnośnie charakteru projektu,
8) wartość projektu dla Uniwersytetu,
9) promocja Uniwersytetu.

15. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów prowadzona jest przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych. Od decyzji Uczelnianej Rady Kół Naukowych przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich.
16. Odwołania mogą być składane osobiście w Biurze ds. Studenckich przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upublicznieniu wyników konkursu na stronie internetowej.
17. Listę projektów zakwalifikowanych do finansowania zatwierdza Prorektor ds. Studenckich.
18. Prorektor ds. Studenckich nie jest związany opinią ekspertów i decyzją Uczelnianej Rady Kół Naukowych i może dokonać zmian w zakresie kwalifikacji projektu i wysokości przyznanego dofinansowania.
19. Szczegółowe zasady realizacji projektu, wydatkowania środków finansowych oraz ich rozliczenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem, a realizatorem projektu i opiekunem koła naukowego.
20. Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu jest przedstawienie przez realizatora szablonu kosztorysu zamieszczonego w biuletynie informacji publicznej Uniwersytetu.
21. Wydatkowanie przyznanych środków finansowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie procedurami.
22. Podstawą rozliczenia finansowego projektu będą dokumenty finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę.
23. W ramach konkursu nie będą finansowane zakupy środków trwałych.
24. Podstawą rozliczenia merytorycznego projektu będzie pozytywna opinia eksperta.
25. Złożone rozliczenia podlegają akceptacji Prorektora ds. Studenckich.
26. Kwota dofinansowania, która nie zostanie wykorzystana w terminie przez koło naukowe, zostaje przeniesiona na poczet kolejnego konkursu.
27. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminową realizację i rozliczenie projektu z przyznanych środków finansowych.
28. Członkowie koła mogą złożyć więcej niż jeden projekt, jednakże proponowane badania muszą być oryginalne i nie mogą dotyczyć tego samego problemu badawczego. Osoba wnioskująca o przyznanie grantu może złożyć tylko jeden projekt w danej edycji konkursu.
29. Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2021 r.
30. Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania na stronie internetowej Uniwersytetu: 31 marca 2022 r.
31. W pracach zespołów realizujących projekty mogą uczestniczyć doktoranci, z zastrzeżeniem, że uzyskane w ramach projektów wyniki badań etc. nie mogą zostać użyte w przygotowaniu pracy doktorskiej.
32. Publikacje, konstrukcje, wydarzenia etc. powstałe w wyniku realizacji projektu finansowanego w ramach konkursu, muszą każdorazowo być oznaczone stwierdzeniem: „Projekt finansowany w ramach konkursu Studencki Grant Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie".
33. W sprawach nieokreślonych niniejszymi zasadami decyduje Prorektor ds. Studenckich.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o dotację w konkursie „Studencki Grant Rektora" – Edycja IV,
  2. Kosztorys wniosku,
  3. Rozliczenie projektu realizowanego w ramach konkursu.
  4. Szablon kosztorysu (tylko wnisoki, które zostaną zakwalifikowane do finansowania)

 

Miejsce składania wniosków oraz dodatkowe informacje:

Biuro ds. Studenckich

Rektorat pok. 1C

 

 

Na podstawie Zarządzenia  Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Studencki Grant Rektora” – Edycja IV