Studencki Grant Rektora - Edycja II

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI KWALIFIKACJI PROJEKTÓW - [OTWÓRZ]

 

 

„STUDENCKI GRANT REKTORA” – Edycja II

Konkurs na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – zwanego dalej Uniwersytetem.

2. Wnioskodawca oraz uczestnicy projektu nie mogą być związani stosunkiem pracy z Uniwersytetem, jednakże w pracach nad realizowanym projektem może uczestniczyć opiekun koła naukowego widniejący w Uczelnianym Rejestrze Kół Naukowych z wyłączeniem ust. 3.

3. Wnioskodawcą może być uczestnik studiów doktoranckich posiadający stosunek pracy w związku z realizacją grantu z tytułu konkursu „Preludium”. Obowiązek udokumentowanie tego faktu spoczywa na wnioskodawcy.

4. Opiekun koła uczestniczący w realizacji przyznanego grantu nie może wykorzystać wyników badań w swojej samodzielnej pracy naukowej. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane wyłącznie we współpracy z uczestnikami projektu wskazanymi we wniosku.

5. Kwalifikacja projektów odbywa się w ramach obszarów:

1)     nauk społecznych, humanistycznych i sztuki,

2)     nauk technicznych i ścisłych,

3)     nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,

4)     nauk medycznych.

6. Finansowaniu podlegają projekty:

1)     konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;

2)     badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej;

3)     artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej,

4)     edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.

7. Finansowaniu nie podlegają projekty mające na celu:

1)     organizację i udział w konferencji;

2)     organizację i udział w konkursie;

3)     organizację wyjazdu lub obozu naukowego;

4)     zakup oprogramowania/narzędzi;

5)     organizację warsztatu,

z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Działania wymienione w ust. 7 mogą stanowić element projektu w ramach przyznanych środków finansowych.

9. Finansowaniu nie podlegają wynagrodzenia osobowe w projekcie.

10. Podstawą przystąpienia do konkursu jest złożenie w wymaganym terminie w Biurze ds. Studenckich poprawnie wypełnionego kompletnego wniosku z dołączonym kosztorysem - wg. wzorów w załączeniu.

11. Wniosek powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach.

12. W przypadku wniosków przewidujących realizację projektu trwającego dłużej niż rok lub projektu cyklicznego, kosztorys wydatków dołączony do wniosku musi zostać podzielony na części roczne, a rozliczenie merytoryczne i finansowe części projektu odbywa się do 31 grudnia każdego roku. 

13. Projekt złożony w wyznaczonym terminie oceniany jest przez ekspertów z danej dziedziny nauki bądź sztuki, powołanych przez Rektora.

14. Elementy, które będą podlegały ocenie:

1)  adekwatność do zamierzonych działań,

2)  innowacyjność,

3)  współpraca z organizacjami i firmami,

4)  wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz (nie pochodzących z UWM),

5)  interdyscyplinarność,

6)  wartość postawionych celów odnośnie obszaru realizacji projektu i jego wpływu na otoczenie,

7)  wartość rezultatów odnośnie charakteru projektu,

8)  wartość projektu dla Uniwersytetu,

9)  promocja Uniwersytetu.

15. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów prowadzona jest przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych. Od decyzji Uczelnianej Rady Kół Naukowych przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

16. Odwołania mogą być składane osobiście w biurze ds. studenckich przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upublicznieniu wyników konkursu na stronie internetowej.

17. Listę projektów zakwalifikowanych do finansowania zatwierdza Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

18. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów nie jest związany opinią ekspertów i decyzją Uczelnianej Rady Kół Naukowych i może dokonać zmian w zakresie kwalifikacji projektu i wysokości przyznanego dofinansowania.

19. Szczegółowe zasady realizacji projektu, wydatkowania środków finansowych oraz ich rozliczenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem, a realizatorem projektu i opiekunem koła naukowego.

19. Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu jest przedstawienie przez realizatora szablonu kosztorysu zamieszczonego w biuletynie informacji publicznej Uniwersytetu.

20. Wydatkowanie przyznanych środków finansowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie procedurami.

21. Podstawą rozliczenia finansowego projektu będą dokumenty finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę.

22. W ramach konkursu nie będą finansowane zakupy środków trwałych.

23. Podstawą rozliczenia merytorycznego projektu będzie pozytywna opinia eksperta.

24. Złożone rozliczenia podlegają akceptacji Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

25. Kwota dofinansowania, która nie zostanie wykorzystana w terminie przez koło naukowe, zostaje przeniesiona na poczet kolejnego konkursu.

26. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminową realizację i rozliczenie projektu z przyznanych środków finansowych.

27. Członkowie koła mogą złożyć więcej niż jeden projekt, jednakże proponowane badania muszą być oryginalne i nie mogą dotyczyć tego samego problemu badawczego. Osoba wnioskująca o przyznanie grantu może złożyć tylko jeden projekt w danej edycji konkursu.

28. Termin składania wniosków: 30 października 2018 r.

29. Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania na stronie internetowej Uniwersytetu: 15 stycznia 2019 r.

30. W pracach zespołów realizujących projekty mogą uczestniczyć doktoranci, z zastrzeżeniem, że uzyskane w ramach projektów wyniki badań etc. nie mogą zostać użyte w przygotowaniu pracy doktorskiej.

31. Publikacje, konstrukcje, wydarzenia etc. powstałe w wyniku realizacji projektu finansowanego w ramach konkursu, muszą każdorazowo być oznaczone stwierdzeniem: „Projekt finansowany w ramach konkursu Studencki Grant Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

32. W sprawach nieokreślonych niniejszymi zasadami decyduje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

 

 

Olsztyn, 6 lipca 2018 r.

 

Załączniki:

1. Wniosek [pobierz]

2. Kosztorys [pobierz]

3. Szablon kosztorysu (tylko wnisoki, które zostaną zakwalifikowane do finansowania)

4. Rozliczenie projektu [pobierz]

 

Miejsce składania wniosków oraz dodatkowe informacje:

Biuro ds. Studenckich

Rektorat pok. 1C