Konferencje Naukowe

Dofinansowanie i rozliczenie konferencji finansowanych przez Prorektora ds. Studenckich

Podanie o dofinansowanie udziału w konferencji z listy wydziałowej  powinno być złożone w sekretariacie Prorektora ds Studenckich min. 2 tygodnie przed terminem wpłaty wpisowego

Powinno zawierać:

 • podanie z uzasadnieniem – podpisane przez Opiekuna i Przewodniczącego Koła oraz zaopiniowane przez  Pełnomocnika Dziekana ds. Kół Naukowych
 • kosztorys – z podaną listą uczestników, tematami wystąpień i wyszczególnieniem kosztów (diety, przejazdy, noclegi)
 • zaproszenie lub oficjalną informację o konferencji

Po uzyskaniu dofinansowania na wyjazd

 • Wpisowe na konferencję powinno być opłacane przez Uczelnię, Wniosek o zaliczkę [otwórz] wypełniony przez opiekuna koła naukowego i zarejestrowany u Pełnomocnika Rektora
 • Wypełniona i zarejestrowana (w Biurze ds. Studenckich - Rektorat pok. 05) Umowa o zwrot kosztów podróży [otwórz] . Podczas konferencji konieczne potwierdzenie udziału - pieczątka i podpis organizatora konferencji

Po powrocie z konferencji – rozliczenie dofinansowania

Wszystkie dokumenty: Faktury (wystawione na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za wpisowe, noclegi itp.), Umowa o zwrot kosztów podróży [otwórz] podpisane przez Pełnomocnika Rektora (do podpisu nalezy przedłożyć w Biurze ds Studenckich, Rektorat pok. 05) oraz bilety za przejazdy zaniesione do działu kontroli finansowej (Rektorat p. 04)

 

 

Wykaz konferencji Studenckich Kół Naukowych na rok akademicki 2022/2023 (pierwsze półrocze)

 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

 1. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 20 kwietnia 2023 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych - "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego" - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 3. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych - „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy" - Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Siedlcach
 4. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych - „Wkraczając w świat nauki” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 5. IV Europejska Konferencja Miodosytników, luty 2023 Warszawa

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

 1. IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowane pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (20 kwietnia 2023 r. w formie hybrydowej)
 2. Ogólnopolskie Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego” nt. „Znaczenie ekologii i medycyny środowiskowej we współczesnej medycynie” towarzyszące konferencji: 60. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej nt. „Parazytozy i grzybice - dawne i nowe patogeny” Główni Organizatorzy: Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, (2 czerwca 2023 stacjonarnie).

 

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII

 1.  "Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce" - cykliczna organizowana przez różne uczelnie, w tym roku UMK w Toruniu, 
 2. The International Scientific Conference Innovations-Sustainability-Modernity-Openness (ISMO)  Białystok,
 3. Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska Eko-Dok  (http://www.eko-dok.pl/),
 4. XVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji organizowana przez Politechnikę … (http://studenci.sgp.geodezja.org.pl/)
 5.  Konferencja Naukowych Badań Podwodnych „Płetwonurek w krajobrazach podwodnych - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania” Konferencja odbędzie się w dniach 13-16 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Perkoz”.

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 1. Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze (odbywa się we współpracy z Narodowym Lwowskim Uniwersytetem im. Iwana Franki)
 2. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy, wybrany spośród zgłoszonych kandydatur przez sejmik studentów i doktorantów).
 3. Konferencja proobronna Defence 24 Day 2023 w Warszawie w dniach 24-25.05.2023 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Students' Corner, organizator: Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 5. III Ogólnopolska Konferencja pt. "Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne". 11.03.2003 organizowana przez Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 -

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” VII edycja odbędzie się w dniach - 23 stycznia 2023 – on line;
 2.  XXVII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XL Sejmik SKN) organizuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 3.  XVII Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój - 2023 r.;
 4. IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, które odbędzie się w formie hybrydowej 20 kwietnia 2023 r.

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 -

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

 1. "IV edycja Konferencji "Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie"" 1-2 KWIETNIA 2023, Centrum Dydaktyczne WUM, https://gipi2023.wixsite.com/home
 2. ICMS – International Congress of Medical Sciences for students and young doctors 11-14 maja 2023 Bulgaria – Sofia (AMSB-Sofia), https://icmsbg.org/
 3. 16th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 26-28 maja 2023. https://bimc.umb.edu.pl/ 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 1. Letnia Szkoła Młodych Pedagogów - wrzesień 2023
 2. 31. Ogólnopolska Konferencję Psychologii Rozwojowej „Rozwijający się̨ człowiek w świecie nowych i ponadczasowych wyzwań́" (1-3 czerwca 2023 r., Bydgoszcz), Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka + Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 3. Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki, Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Ustka 25-28 września 2023
 4. VII Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni” Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa, Ustka 10-12 maja 2023 Akademia Pomorska w Słupsku
 5. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży "Ścieżki rozwoju zdrowia i zaburzeń w cyklu życia", 11 maja 2023, Uniwersytet Zielonogórski

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH 

 1. Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji - Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. Konferencja Naukowo-Techniczna, Automatyzacja — Nowości i Perspektywy - Patronat Naukowy Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk
 3. Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych FUE 2023
 4. „Jesienna Szkoła Tribologiczna", organizowana przez AGH
 5. Konferencja Young Scientists Academy organizowana corocznie przez Politechnikę Wrocławską

 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI 

 1. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu”, on-line, 21.01.2023.
 2. XXVII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ "Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość" oraz Xth International Session of Young Scientific Staff "Food Science Development. Sustainable Future", 11-12 maja 2023 r., Warszawa
 3. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" "Żywność jako wyzwanie dla nauki i przemysłu", 21-22 września 2023 r., Kraków
 4. IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT” Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20 kwietnia 2023
 5. Dni Młodych Liderów Jakości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 1. Polsko-hiszpańska konferencja międzynarodowa Family, Society and Law. From Roman law to the present day.https://www.ub.edu/portal/web/derecho/annual-polish-spanish-conference 

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 1. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
 2. Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska
 3. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN) - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 4. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 5. Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

WYDZIAŁ SZTUKI

 -

WYDZIAŁ TEOLOGII

 1. Tydzień Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 2. Tydzień Eklezjologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Teologów „Iuvenes Errantes”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 4. Dzień Pedagoga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 5. Konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

 1. Juvenes Pro Medicina 2023: 11-14.05.2023, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 2. 17 th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists: maj 2023, Białystok, STN Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 3. International Medical Students' Conference Cracow: 13-14.04.2023, STN Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 4. Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania"; 2023; sesja szczecińska/sesja wrocławska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 5. 23nd International Congress of Young Medical Scientists, 25-27.05.2023, STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

FILIA W EŁKU

 1. XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa - Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku. Termin 13-17 marca 2023 r. Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk Ekonomicznych WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.