Biuro ds. Studenckich

 

Biuro ds Studenckich

ul. M. Oczapowskiego 2 (Rektorat) pokój 1A, 1C, 05
10-719 Olsztyn
e-mail: bss@uwm.edu.pl

Kadra:

Kierownik Biura:

mgr Paweł Łojewski

tel.: 89 523 38 35,
e-mail: lojewski@uwm.edu.pl
pok. 05

 

Starszy specjalista:

mgr Agnieszka Zdanowska
tel./fax.: 89 524 51 51,
e-mail: agnieszka.zdanowska@uwm.edu.pl
pok. 05

prowadzenie spraw w zakresie:
- rekrutacji kandydatów na studia,
- promocji oferty kształcenia wśród kandydatów na studentów,
- ewidencji i rezerwacji sal ogólnouczelnianych,
- administrowania stroną internetową w obszarze zadań biura.

 

Specjaliści:

mgr inż. Sylwia Gawrycka
tel.: 89 523 45 93,
e-mail: sylwia.gawrycka@uwm.edu.pl
pok.05

prowadzenie spraw w zakresie:
- dokumentacji przebiegu studiów
- prowadzenia księgi dyplomów
- suplementu do dyplomu

 

mgr Marta Gerlich
tel.: 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 
pok. 1C

prowadzenie spraw w zakresie:

- toku studiów (wznowienia, sprawy odwoławcze, przenosiny),
- promocji oferty kształcenia,
- rejestru i działanlości kół naukowych i organizacji studenckich,
- systemów mobilności studentów - MOST, MOSTAR, MOSTECH.

 

mgr Agnieszka Juchniewicz
tel.: 89 523 45 22,
e-mail: a.juchniewicz@uwm.edu.pl
pok.1A

prowadzenie spraw w zakresie:
- pomocy materialnej dla studentów (stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia)

 

mgr inż. Dorota Koryzno
tel.: 89 523 45 09,
e-mail: dorota.koryzno@uwm.edu.pl
pok.1A

prowadzenie spraw w zakresie:
- odpłatności za usługi edukacyjne,
- legalizacji dokumentów (karty przebiegu studiów),
- ubezpieczeń zdrowotnych studentów,
- kredytów studenckich (lista 10% najlepszych absolwentów, zaświadczenia do banku dla absolwentów).


inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel
tel./fax.: 89 523 34 23,
e-mail: sodel@uwm.edu.pl
pok. 1C

prowadzenie spraw w zakresie:
- badań lekarskich studentów,
- sprawozdawczości (GUS, POLON),
- spraw dyscyplinarnych studentów,
- zamawiania i dystrybucji druków ścisłego zarachowania.

 

mgr Katarzyna Umecka
tel.: 89 524 52 29,
e-mail: katarzyna.umecka@uwm.edu.pl
pok. 1C

prowadzenie spraw w zakresie:
- semestralnych rozkładów zajęć dydaktycznych,
- rekrutacji kandydatów na studia,
- promocji oferty kształcenia wśród kandydatów na studentów,
- sprawozdawczości (GUS, POLON).

 

 Referent

mgr Zuzanna Przewodowska
tel.: 89 523 49 81
ul. Kanafojskiego 1, pok. 01,
10-722 Olsztyn (Biuro Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

 prowadzenie spraw samorządu studenckiego

 

Do zadań Biura ds. Studenckich należy:
1) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na studia wyższe,
2) działalność informacyjna i poradnictwo z zakresu studiów wyższych,
3) opracowywanie założeń i wniosków dotyczących ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz kontrolę jej realizacji,
4) realizacja zadań związanych z planowaniem i rozliczaniem finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,
5) realizacja zadań związanych z ustalaniem zasad i warunków odpłatności za usługi edukacyjne realizowane przez Uniwersytet,
6) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie toku i dokumentacji przebiegu studiów,
7) koordynacja prac związanych z:
   a) wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,
8) prowadzenie:
    a) ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,
    b) spraw wynikających ze skarg studentów,
    c) rejestru studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,
    d) ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,
9) prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów,
10) udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów wyższych,
11) promocja Uniwersytetu wśród kandydatów na studentów oraz firm,
12) opracowywanie:
   a)   projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
   b)   sprawozdań w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

Na podstawie: Zarządzenia Nr 79/2012
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września  2012 roku