Biuro ds. Kształcenia

Biuro ds. Kształcenia

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr inż. Irena Kozłowska
tel. (89) 523 43 35
e-mail: k.kozlowska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Magdalena Czaplicka
tel. (89) 523 35 05
e-mail: magda.czaplicka@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo
tel. (89) 523 32 87
e-mail: grygo@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Malinowska
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
e-mail: anna.malinowska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Katarzyna Matuszak
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
e-mail: katarzyna.matuszak@uwm.edu.pl

 

mgr Dagmara Pipczyńska
tel. (89) 524 55 38
e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Trypuz
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
e-mail: katarzyna.trypuz@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
tel. (89) 523-43-87; 524 52 49
e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl

 

1. Do zadań Biura ds. Kształcenia należy:

    1) realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej
        i systemu zapewnienia jakości kształcenia,

    2)  kontrola we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki
        dotyczących zgodności z obowiązującymi programami studiów,

    3)  rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie
        umów zleceń na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,

    4)  koordynacja i nadzór nad:

        a) organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich,

        b) funkcjonowaniem systemu świadczeń pomocy socjalnej dla doktorantów i innych systemów
            stypendialnych,
    5) obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich,

    6) organizacja działalności informacyjnej i poradnictwa z zakresu studiów doktoranckich,

    7) prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich,

    8) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,

    9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania projektów programów
        studiów,

  10)  prowadzenie obsługi administracyjnej Rady Edukacyjnej,

  11)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym przedmiotem działania.

2. Ponadto, w swoim zakresie działania, Biuro ds. Kształcenia:

   1) prowadzi zbiór informacji o absolwentach,
   2) prowadzi badania ankietowe studentów i absolwentów oraz badania preferencji pracodawców.”