Sale ogólnouczelniane


Rezerwacja sal i auli ogólnouczelnianych na zajęcia dydaktyczne oraz na sesje egzaminacyjne: 

rezerwacjasal @uwm.edu.pl

Sale ogólnouczelniane należy rezerwować na egzaminy, zaliczenia i inne wydarzenia studenckie.

Rezerwacji nie wymagają jedynie zajęcia umieszczone w harmonogramie obciążenia sali ogólnouczelnianych, zgodnie z aktualnym planem zajęć dydaktycznych.

Rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

Przesłanie e-milem potwierdzenie rezerwacji należy okazać na portierni budynku, w którym znajduje się sala/aula. 

>> Wykaz auli/sal ogólnouczelnianych - [otwórz]

>> Grafik obciążenia auli/sal na zajęcia dydaktyczne podczas sesji egzaminacyjnej - [otwórz]

>> Grafik obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia, spotkania i konferencje  - [pobierz]

>> Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz]


Rezerwacja/wynajem sal/auli na spotkania poza zajęciami dydaktycznymi: 

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI -  tel. 89 523-33 33, 89 523-37-08, e-mail: izabela.zieniewicz.kuchta@uwm.edu.pl 

Zasady ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie :pobierz

Tabela opłat z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych: pobierz

Pisemny wniosek  pobierz o udostępnienie sali na spotkania niewynikające z realizacji zajęć dydaktycznych, należy kierować do Pana Kanclerza, i dostarczyć lub wysłać pocztą pod adres: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Prawocheńskiego 4 pok. 102
10-720 Olsztyn

Zarządzenie Nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz] 


Dział Obsługi Obiektów: Dział zajmuje się  m.in. obsługą, sprawnym funkcjonowaniem oraz konserwacją i naprawą sprzętu w salach ogólnouczelnianych.

Kierownik: mgr inż. Sławomir Kokoszko

tel. 89 523 38 65; tel. kom. +48 514 783 690

e-mail: slawomir.kokoszko@uwm.edu.pl
ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 108

 

Z-ca kierownika: mgr Robert Milian
tel. 89 523 34 27; tel. kom. +48 502 730 612

e-mail: robert.milian@uwm.edu.pl
ul. Plac Łódzki 5, pok. 01

 


 Harmonogramy obciążenia auli/sal ogólnouczelnianych semestr zimowy 2022/2023

rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

 

AULA/SALA OGÓLNOUCZELNIANA

ILOŚĆ MIEJSC

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

im. prof. M. Kotera, Plac Łódzki 5

277

otwórz

im. prof. W. Niewiadomskiego (nr 31), Plac Łódzki 3

90

otwórz

Collegium Biologiae, ul. M. Oczapowskiego 1A

300

otwórz st            otwórz ns

im. prof. E. Pijanowskiego, pl. Cieszyński 1

200

otwórz

im. prof. P. Olszewskiego (21), ul.Prawocheńskiego 1

80

otwórz

im. prof. M. Gotowca, ul. M. Oczapowskiego 5

270

otwórz st

otwórz ns

im. prof. Z. Moczarskiego „W", ul.M.Oczapowskiego 5

220

otwórz

im. prof. Z. Martiniego, ul. M. Oczapowskiego 11

220

otwórz

otwórz

im. prof. K. Markiewicza, ul. M. Oczapowskiego 14

192

otwórz

rezerwacja sali w semestrze tel.:523-34-40 (poza sesją egzaminacyjną)

im. prof. H. Janowskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

192

otwórz

rezerwacja sali w semestrze tel.:523-34-40 (poza sesją egzaminacyjną)

im. prof. S. Tarczyńskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

124

otwórz st  otwórz ns

rezerwacja sali w semestrze tel.:523-34-40 (poza sesją egzaminacyjną)

sala 306, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

sala 307, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

nr 1, ul. J. Heweliusza 14

30

.

.

nr 13, ul. J. Heweliusza 14

40

.

nr 18, ul. J. Heweliusza 14

30

.

nr 19, ul. J. Heweliusza 14

30

.

.

B 0/1 ul. Słoneczna 54

251

.

Aula Kongresowa

550

sala w dyspozycji Centrum Konferencyjnego

rezerwacja sali tel.: 89 523-43-19

Aula na ul Żołnierskiej

100

.

rezerwacja sali tel.: 502 155 985

pozostałe sale nieujęte w wykazie, są salami wydziałowymi,  rezerwację należy zgłosić np. w dziekanacie wydziału.