Zasób archiwalny

                                     Spis zespołów akt Archiwum UWM

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie (od 1999)

Serie akt:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii,  Wydział Humanistyczny, Wydział Nauki o Żywności, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,  Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Wydział Nauk Ekonomicznych,  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Teologii, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Matematyki i Informatyki,  Kwestura, Wydawnictwo Uniwersytetu, Sekcja Zaopatrzenia i Transportu, Biuro Rektora, Biuro Kadr i Spraw Socjalnych, Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Współpracy z Zagranicą, Dział BHP, Międzynarodowe Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, zbiór fotografii.

Zespół otwarty. Pomoce archiwalne: baza danych AZAK6.5, spisy zdawczo-odbiorcze, katalogi prac dyplomowych.

Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie (1969-1999)

Serie akt:
Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Pedagogiczny, Wydział Wychowania Artystycznego, Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rektorat, Radca Prawny, Rzecznik Prasowy, Wydawnictwo, Studium Wojskowe, BHP, Dział Inwestycji, Dział Techniczny, Kwestura, Studium Wychowania Fizycznego, Biblioteka, Dział Kadr i Spraw Socjalnych, Studium Wojskowe, zbiór fotografii.

Podzespoły

 • Oddział Zamiejscowy WSP w Łomży (1988-1994)
 • Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego (1990-1997)

Zespół złożony, zawierający akta WSN i WSP. Wydzielone serie akt tego zespołu odpowiadają  jednostkom organizacyjnym uczelni. Jako niższy poziom w hierarchii - poziom podserii (klas), można wydzielić w ramach akt wydziałowych, akta studentów absolwentów oraz akta studentów, którzy nie ukończyli studiów. Klasy te są dodatkowo zróżnicowane rodzajem kierunków studiów. W części serii akt studenckich znajdują się prace dyplomowe.
W zespole jakościowo dominują akta osobowe studentów i byłych pracowników. Wynika to ze specyfiki działalności uczelni.

Pomoce archiwalne: baza danych AZAK6.5,  spisy zdawczo-odbiorcze, alfabetyczny spis pracowników WSN/WSP (1969-1999), alfabetyczny wykaz studentów Wydziału Wychowania Artystycznego (1996-1999), katalogi tematyczne prac dyplomowych absolwentów.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie / Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (1950-1999)

Serie akt:
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska (wcześniej Wydział Rolniczy), Wydział Bioinżynierii Zwierząt (wcześniej Wydział Zootechniczny), Wydział Nauki o Żywności (wcześniej kolejno: Wydział Mleczarski, Wydział Technologii Mleczarskiej i Żywności, Wydział Technologii Żywności), Wydział Medycyny Weterynaryjnej (wcześniej Wydział Weterynaryjny), Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa (wcześniej kolejno: Wydział Rybactwa, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego), Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (wcześniej kolejno: Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych, Wydział Geodezji i Urządzeń Rolniczych), Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa Lądowego, Wydział Zarządzania, Instytut Biologii Stosowanej, Instytut Nauk o Wychowaniu (wcześniej kolejno: Instytut Oświaty Rolniczej, Instytut Pedagogiki), Studium Języków Obcych, Biuro Rektora (Rektorat), Sekretariat Dyrektora Administracyjnego, Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Współpracy z Zagranicą, Sekcja Organizacji Badań Krajowych, Dział Spraw Osobowych i Socjalnych, Dział Wydawnictw, Kwestura, Sekcja Ekonomiczna, Dział Transportu i Zaopatrzenia, BHP, Biblioteka Główna, zbiór fotografii.

Zespół złożony, zawierający akta WSR i ART. Na tych samych zasadach jak w przypadku zespołu WSN/WSP wydzielono serie i podserie akt. Podobnie wygląda jakościowy charakter zespołu, zdominowany aktami personalnymi. Na uwagę zasługuje,  zbiór fotografii (albumy i zdjęcia luzem), częściowo opisanych.

Pomoce archiwalne:  baza danych AZAK6.5, spisy zdawczo-odbiorcze, kartoteki studentów i pracowników WSR/ART (1950-1996).

Podzespół

Rolniczy Zakład Doświadczalny Łężany ART w Olsztynie (1954-1999)

Gospodarstwo rolne, które stało się bazą dla RZD Łężany zostało przejęte od PGR w 1954 r. W uczelni funkcjonowały także inne zakłady doświadczalne: Pozorty, Bałcyny, Zajączki, jako bazy do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Akta pozostały RZD nie zostały przekazane do archiwów.

Serie akt:

 • Państwowe Gospodarstwo Rolne Łężany (1945-1954). Opisy inwentaryzacyjne, majątków, protokoły ustalania granic, rejestr pomiarowy;
 • Państwowe Gospodarstwo Rolne Kocibórz (1957-1971).
  Dokumenty dotyczące organizacji, sprawozdania finansowe oraz materiały inwentaryzacji powszechnej.
 • RZD Łężany (1954-1992).
  Akta osobowe pracowników, dokumentacja płac, dokumenty księgowe, bilanse, plany finansowo-gospodarcze;
 • Przedsiębiorstwo Rolnicze Tadeusz Matyjek (1992-1999)
  Akta osobowe pracowników.

Pomoce archiwalne: spisy zdawczo-odbiorcze.

Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (1919-1950)

Serie akt:

 • Akademia Rolnicza w Bydgoszczy (1919-1922)
 • Państwowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (1922-1939)
 • Akta WSGW w Cieszynie (1945-1950)

Podserie:
Rektorat, Komisja Weryfikacyjna, Studium Wstępne, Wydział Rolny, Wydział Mleczarski, Studium Nauczycielsko - Instruktorskie, Dział Kadr, Majątki Doświadczalne.

W ramach podserii akt WSGW przeważają teczki osobowe studentów.
Seria akt PSGW Cieszyn obejmuje Katalogi słuchaczy z lat 1925-1935 oraz pojedyncze dokumenty z lat 1927-37, m.in. statut, program nauczania, zarządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego, nieliczne fotografie.
Seria akt Akademii Rolniczej w Bydgoszczy zachowana jest w szczątkowej formie. Zawiera jedynie: uwierzytelniony odpis mianowania Andrzeja Piekarskiego profesorem AR w Bydgoszczy (16.11.1919), uwierzytelniony odpis książeczki legitymacyjnej (indeksu) słuchacza AR (05.12.1949) oraz fotokopię statutu, książeczki legitymacyjnej oraz innych dokumentów osobistych słuchaczy.

Pomoce archiwalne: spisy zdawczo-odbiorcze z 1956 r. i 1970 r. oraz spis sporządzony po uporządkowaniu w 1974 r. wraz z kartotekami zawartości tomów, na które rozdzielono poszczególne jednostki.

Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi (1945-1950)

Serie akt:
Rektorat, Kursy, Wydział Rolniczy, Wydział Spółdzielczy, Wydział Przetwórstwa Rolnego, Wydział Agronomii Społecznej, Wydział Ogrodniczy.

Zespół zawiera serie akt wszystkich funkcjonujących pięciu wydziałów (są to przede wszystkim akta studenckie) oraz serię akt Rektoratu. Zespół został uporządkowany w tym samym czasie co WSGW w Cieszynie i posiada spis zdawczo-odbiorczy z 1956 r. oraz kartotekę zawartości tomów sporządzoną w 1976 r.

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1966-1991)

Akta obejmują cały okres działalności Towarzystwa, od momentu poprzedzającego jego rejestrację 28 listopada 1967 aż do rozwiązania 20 września 1991 roku. Znajdują się tu akta organizacyjne, protokoły z posiedzeń Zarządu, Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, plany pracy, sprawozdania z działalności, plany, bilanse i sprawozdania finansowe, deklaracje członkowskie, akta kół i oddziałów Towarzystwa, dokumentacja zjazdów.

Dyrekcja Budowy WSR w Olsztynie / Zarząd Inwestycji WSR w Olsztynie / Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych z siedzibą w Olsztynie (1951-1991)

Zespół zawiera sprawozdania, akta osobowe pracowników, dokumentację płac a także dokumenty z okresu likwidacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (wcześniej przy WSR w Olsztynie) (1954-1994)

Zespół ten zawiera akta osobowe z lat 1954-1963 oraz szereg akt z lat 1966-1994.

Grupa zespołów akt wyższych uczelni działających w Olsztynie (1945-50)

 • Akademia Administracyjna / Wyższa Szkoła Prawno - Ekonomiczna w Olsztynie (1945-1946)
 • Towarzystwo Wyższej Szkoły Prawno - Ekonomicznej (1946-1947)
 • Studium Prawno - Administracyjne przy Wydziale Prawno - Ekonomicznym UMK w Toruniu z siedzibą w Olsztynie (1946-1948)
 • "Bratnia Pomoc" Studentów WSP-E w Olsztynie / SP-A UMK w Toruniu (1946-1948)
 • Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych. Zarząd Wojewódzki w Olsztynie (1947-1950)

 

Akta należące do powyższych zespołów zostały uporządkowane w Archiwum ART w latach 1973-1974.