Organizacja procesu dydaktycznego w okresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów - KOMUNIKAT PROREKTORA

K O M U N I K A T

PROREKTORA ds. KSZTAŁCENIA

 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z dnia 20 stycznia 2022 roku

 

w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w  semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

 

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

Informuję, że decyzję w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się podejmuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne lub przeprowadzający egzamin, mając na względzie specyfikę realizowanych zajęć. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności akademickiej, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, rekomenduję zdalny tryb prowadzenia zaliczeń i egzaminów. 

W przypadku konieczności weryfikacji efektów uczenia się w trybie stacjonarnym, zaliczenia/egzaminy powinny odbywać się w pojedynczych grupach ćwiczeniowych.

Przy stosowaniu stacjonarnego trybu zaliczenia lub egzaminowania należy przestrzegać aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego, m.in.:

1)   osoby uczestniczące w zaliczeniach/egzaminach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,

2)   sale wykorzystywane do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów należy regularnie wietrzyć i dezynfekować,

3)   zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się wyłącznie w salach lub aulach wykładowych, zapewniających zachowanie dystansu społecznego.

 

Wyrażam nadzieję, że podjęte działania pozwolą uniknąć wszelkich problemów wynikających z trudnej sytuacji pandemicznej.

 

Prorektor ds. kształcenia

Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM