Rekrutacja śródroczna - luty 2023

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE PROWADZI ŚRÓDROCZNY NABÓR

KANDYDATÓW NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - LUTY 2023 r. 

KIERUNKI STUDIÓW DOSTĘPNE W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ:

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu
 2. Biotechnologia
 3. Budownictwo
 4. Gastronomia – sztuka kulinarna
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
 7. Gospodarka Przestrzenna
 8. Informatyka
 9. Informatyka - studia w j. angielskim
 10. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 11. Inżynieria środowiska
 12. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
 13. Leśnictwo
 14. Mechanika i budowa maszyn
 15. Mechatronika
 16. Ochrona środowiska 
 17. Odnawialne źródła energii
 18. Rolnictwo
 19. Rolnictwo - studia w j. angielskim
 20. Technologia żywności i żywienie człowieka
 21. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
 22. Towaroznawstwo
 23. Zootechnika

​STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Mechanika i budowa maszyn
 4. Rolnictwo
 5. Zootechnika

 


Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia- [OTWÓRZ] 


 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych).

Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.


 

 • Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia - [OTWÓRZ WORD] [OTWÓRZ PDF] 
 • Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na kierunki w języku polskim - [OTWÓRZ]
 • Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na kierunki w języku angielskim - [OTWÓRZ]

 


Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych). Opłatę należy wnosić w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji, na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidulanie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 1-2 dni).


 Harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023 [otwórz]

 


Przewodnik dla studentów UWM - Rekrutacja Śródroczna 2023 >>