Harmonogram rekrutacji

 Zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 marca 2022 roku 

w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2022 roku

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 18 ust. 2 Uchwały Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023 (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych
(z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku weterynaria)

25.04. - 08.07.2022r.  
do godziny 15:00
2.Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.06. - 08.07.2022r.
do godziny 15:00

3.Dokonanie opłaty rekrutacyjnejdo 08.07.2022r.*
4.Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)20.06. - 08.07.2022r.
do godz. 15:00
5.Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)11.07.2022 r.    godz. 9:00
6.Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych12-13.07.2022 r.
7.Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej12-13.07.2022 r.
8.Ocena predyspozycji na kierunku logopedia12-13.07.2022 r.
9.Ocena predyspozycji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku12-13.07.2022 r.
10.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.07.2022 r.
godz. 12:00

11.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 20.07.2022 r.
do godz. 15:00 **

12.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

22.07.2022 r. godz. 12:00

13.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 27.07.2022 r.
do godz. 15:00 **

14.Ogłoszenie wyników naboru

29.07.2022 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

§2

Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku inżynieria środowiska oraz kierunku geodezja i kartografia)25.04. - 21.07.2022 r.
do godz. 15:00
2.Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim07.06. - 21.07.2022 r.
do godz. 15:00
3.Dokonanie opłaty rekrutacyjnejdo 21.07.2022 r.*
4.Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)20.06. - 21.07.2022 r.
do godz. 15:00
5.Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)22.07.2022 r.
godz. 9:00
6.Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą22.07.2022 r.
godz. 9:00
7.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia26.07.2022 r.
godz. 12:00
8.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentówdo 02.08.2022 r.
do godz. 15:00 **
9.Ogłoszenie wyników naboru studia04.08.2022 r.
10.Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnychdo 05.09.2022 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

§3

Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne i niestacjonarne, z wyłączeniem kierunków, o których mowa w §4 - §7:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych
(z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku weterynaria, kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia oraz geodezja i kartografia – studia II stopnia)
19.08. - 15.09.2022 r. do godz. 15:00
2.Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim06 - 15.09.2022 r. do godz. 15:00
3.Dokonanie opłaty rekrutacyjnejdo 15.09.2022 r.*
4.Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)06 - 15.09.2022 r. do godz. 15:00.
5.Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne) 16.09.2022 r. godz. 9:00
6.Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą16.09.2022 r. godz. 9:00
7.Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej16.09.2022 r.
8.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia19.09.2022 r. godz. 12:00
9.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentówdo 26.09.2022 r. do godz. 15:00 **
10.Ogłoszenie wyników naboru27.09.2022 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

§4

Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim:

1) Tura 1

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

do 13.05.2022 r. do godziny 15:00*

2.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

do 13.05.2022 r. do godziny 15:00*

3.Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji14 - 15.05.2022 r.
4.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

16.05.2022 r. godz. 15:00

5.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za
I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
 25.05.2022 r. do godz. 15:00 **

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

2) Tura 2

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)
17.05. - 08.07.2022 r. do godziny 15:00*
2.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - termin I
17.05. - 09.06.2022 r.
3.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - termin II
10 - 30.06.2022 r.
4.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - termin III
01 - 08.07.2022 r. do godziny 15:00*
5.Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)- dla I terminu rejestracji10 - 12.06.2022 r.
6.Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)- dla II terminu rejestracji01 - 03.07.2022 r.
7.Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)- dla III terminu rejestracji09 - 10.07.2022 r.
8.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia14.07.2022 r. godz. 15:00
9.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za
I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
22.07.2022 r. do godz. 15:00 **

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

3) Tura 3

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTerminy
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)
23.07. - 18.08.2022 r. o godz. 15:00*
2.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I23.07. - 11.08.2022 r.
3.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II12 - 18.08.2022 r. do godz. 15:00*
4.Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji12 - 14.08.2022 r.
5.Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji19 - 21.08.2022 r.
6.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia23.08.2022 r.
7.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za
I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
31.08.2022 r. do godz. 15:00**

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
**  - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

4) Tura 4

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
 i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)
01 - 09.09.2022 r. do godz. 15:00*
2.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)01 - 09.09.2022 r. do godz. 15:00*
3.Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)10 - 11.09.2022 r.
4.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia12.09.2022 r. godz. 15:00
5.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za
I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
16.09.2022 r. do godz. 15:00**

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
**  - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

5) Tura 5

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)
17 - 23.09.2022 r. do godz. 15:00*
2.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)17 - 23.09.2022 r. do godz. 15:00*
3. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)24 - 25.09.2022 r.
4.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia27.09.2022 r. godz. 15:00
5.Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów29.09.2022 r. do godz. 15:00**
6.Ogłoszenie wyników naboru30.09.2022 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

§5

Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim:

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej25.04. - 15.07.2022 r. *,**
2.Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)18 - 29.07.2022 r.
3.Ogłoszenie listy przyjętych05.08.2022 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

§6

Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim:

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej08.08. - 02.09.2022 r. *,**
2.Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)05 - 16.09.2022 r.
3.Ogłoszenie listy przyjętych23.09.2022 r.

   * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 ** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

§7

Określa się harmonogram rekrutacjina stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek geodezja i kartografia oraz kierunek inżynieria środowiska z tokiem nauczania w języku angielskim:

1) Tura 1

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej15.04. – 23.09.2022 r. *, **
2.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia03.10.2022 r.

  *  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
**   - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

2) Tura 2

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej07.10. – 15.11.2022 r. *, **
2.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia22.11.2023 r.

  *  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
**  - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

3) Tura 3

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej01.12.2022 r. - 05.01.2023 r. *, **
2.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia13.01.2023 r.

  *  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** -  decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

4) Tura 4 – dla kandydatów z Unii Europejskiej i Turcji oraz posiadających ważną wizę uprawniającą do wjazdu do Polski 

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej20.01.2023 r. - 14.02.2023 r. *, **
2.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia15.02.2023 r.

 *  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** -  decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego