Dokumenty i formularze

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]


>> WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW II STOPNIA (REKRUTACJA LETNIA 2022/2023) - [OTWÓRZ]

>>WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA (REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA - LUTY 2022) - [OTWÓRZ]


>> Oświadczenie dyplom - kandydaci na studia II stopnia - [otwórz] 


 >> PEŁNOMOCNICTWO Kandydata na studia udzielane osobie działającej w imieniu Kandydata do czynności związanych z rekrutacją na studia w UWM (niezbędne np. gdy Kandydat w trakcie rekrutacji przebywa za granicą i nie może samodzielnie złożyć dokumentów w rekrutacji) Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu Kandydata [otwórz]


>>  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEJ KANDYDATKI / NIEPEŁNOLETNIEGO KANDYDATA - pobierz


   ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD - UCHWAŁA Nr 263 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 383 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) 


 

EN-1 2022/23

objaśnienie  -  pobierz

formularz - studia stacjonarne - pobierz

formularz - studia niestacjonarne - pobierz