STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja krok po kroku  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Zarejestruj się w systemie IRK – https://irk.uwm.edu.pl/pl/news/REK_21_22_L/  na studia stacjonarne i  niestacjonarne II stopnia do 22 lipca 2021 r.

2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.

3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!) http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/oplata-rekrutacyjna

5. Do 22 lipca 2021 r. dostarcz do Punktu Kandydata lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/zaswiadczenie-dla-kandydatow-na-studia-ii-stopnia_21.pdf  wystawione przez macierzysty dziekanat.

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym

7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 27 lipca 2021 r. od godz. 12.00

8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata  do 3 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCA SYTUACJĘ ZALECAMY PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ LUB KURIEREM

na adres:

Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b;

10-719 Olsztyn

na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

 

  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest  podanie na studia.
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)*
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów.  (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  • 1 fotografię    wymiarach    35    x    45 mm,    na    jasnym    tle,    zgodne    z    wymaganiami    stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

*Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2021 r. http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/oswiadczenie_dyplom_2021.doc

 Pamiętaj!!! decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie nie data wysyłki.

9. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! W dniu  5 sierpnia 2021 r. wyślemy do Ciebie pocztą tradycyjną dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.

 

Jeśli nie - zapoznaj się z ofertą dodatkowego – wrześniowego naboru. Informacje o wrześniowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021

 

Niezłożenie dokumentów w podanym  terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.