Informator dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2016/2017

>> INFORMATOR REKRUTACYJNY NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 2016/2017 - pobierz pdf

>> Rekrutacja 2016/2017 krok po kroku - studia pierwszego stopnia - pobierz pdf

>> Rekrutacja 2016/2017 krok po kroku - studia drugiego stopnia - pobierz pdf

 

>> Kierunki studiów na poszczególnych wydziałach (materiały informacyjne):

Wydział Bioinżynierii Zwierząt - pobierz pdf 

KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności; zootechnika; zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii;

tel.: 89 523 34 05; wbz@uwm.edu.pl


Wydział Biologii i Biotechnologii - pobierz pdf

KIERUNKI: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;

tel.: 89 523 44 48; dziekbiol@uwm.edu.pl


Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - pobierz pdf

KIERUNKI: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria kosmiczna

tel.: 89 523 39 77; wgipb@uwm.edu.pl


Wydział Humanistyczny -   pobierz pdf

KIERUNKI: analiza i kreowanie trendów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, filologia polska, filologia

(fil. angielska,  fil. germańska, fil. rosyjska, fil. rosyjska z językiem angielskim), filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo;

tel.: 89 524 63 07; dziekan1@human.uwm.edu.pl


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - pobierz pdf

KIERUNKI: architektura krajobrazu, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

tel.: 89 523 33 16, 523 34 31; dziekanat.ksr@uwm.edu.pl


Wydział Matematyki i Informatyki - pobierz pdf 

KIERUNKI: informatyka, matematyka

tel.: 89 524 60 33; wmii@matman.uwm.edu.pl


Wydział Medycyny Weterynaryjnej - pobierz pdf

KIERUNKI: weterynaria, weterynaria (oferta w języku angielskim)

tel.: 89 523 34 40; medwet@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Ekonomicz
nych - pobierz pdf

KIERUNKI: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

tel.: 89 523 47 57, 523 44 46; wne@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Medycznych - pobierz pdf

KIERUNKI: dietetyka, kierunek lekarski, kierunek lekarski (oferta w języku angielskim), pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

tel.: 89 524 61 01;  wnm@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Społecznych - pobierz pdf 

KIERUNKI: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, socjologia

tel.: 89 524 62 74; wns@uwm.edu.pl


Wydział Nauk o Środowisku - pobierz pdf 

KIERUNKI: gospodarowanie zasobami wodnymi, inżynieria akwakultury, inżynieria środowiska, ochrona środowiska (II st), rybactwo, turystyka i rekreacja

tel.: 89 523 34 21;  wnos-dziekanat@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Technicznych - pobierz pdf

KIERUNKI: energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna

tel.: 89 523 36 23;  mechanik@uwm.edu.pl


Wydział Nauki o Żywności - pobierz pdf

KIERUNKI: broker innowacji w przemyśle spożywczym, gastronomia - sztuka kulinarna, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo

tel.: 89 523 34 01, 523 49 83;  wnz-dziekanat@uwm.edu.pl


Wydział Prawa i Administracji - pobierz pdf

KIERUNKI: administracja, administracja i cyfryzacja,  bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo

tel.: 89 524 64 25, 524 64 26;  wpia-dzienne@uwm.edu.pl


Wydział Sztuki - pobierz pdf

KIERUNKI: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

tel.: 89 524 52 25;  ws@uwm.edu.pl


Wydział Teologii -  pobierz pdf

KIERUNKI: nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, teologia

tel.: 89 523 89 46;  teologia@uwm.edu.pl

 

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku - pobierz pdf

KIERUNKI: administracja, geodezja i kartografia;

tel.: 87 621 60 76;