Rekrutacja krok po kroku - II Tura

Rekrutacja krok po kroku -  II Tura  

STUDIA STACJONARNE I NIESTCJONARNE,  

PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ DRUGIEGO STOPNIA

 

1. Zarejestruj się w systemie IRK do 15 września 2021 r. do godz.  15.00 

 

2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia:

- pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: nowa matura, stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady

- drugiego stopnia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.

 

3. Wgraj skan dokumentu na podstawie, którego będziemy kwalifikować Cię na studia, na swoje konto do systemu IRK:

- pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady.

UWAGA!! Kandydaci ze świadectwem „NOWEJ MATURY” nie muszą wgrywać skanu dokumentu. Wyniki „NOWEJ MATURY”  zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM)

- drugiego stopnia:  zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat: http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/zaswiadczenie-dla-kandydatow-na-studia-ii-stopnia_21.pdf  

 

4. Wybierz i zapisz się  w systemie IRK na kierunek studiów z II Tury.

 

5. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/oplata-rekrutacyjna

 

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym

 

7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA 17 września 2021 r. o godz. 12.00

STUDIA STACJONARNE:

Jeśli na Twoim koncie w dniu 17.09.2021 r. o godz. 12.00 w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” –  DOSTARCZ do 23.09.2021 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty.

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCA SYTUACJĘ ZALECAMY PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ LUB KURIEREM.

na adres:

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b;

10-719 Olsztyn

na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

 • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Podanie na studia zamieszczone jest na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, w linku „Dokumenty i dalsze kroki.
 • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK. 
 • Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata - (studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie).
 • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów – (studia drugiego stopnia).
 • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem - poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM* - (studia drugiego stopnia).

 

*Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2021 r.

http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/oswiadczenie_dyplom_2021.doc

 Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

STUDIA NIESTACJONARNE:

Jeśli na Twoim koncie w dniu 17.09.2021 r. o godz. 12.00 w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” –  wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające wpisanie na listę studentów.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów niestacjonarnych odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału/Szkoły w terminie do 2 października 2021 roku:

 • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Podanie na studia zamieszczone jest na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, w linku „Dokumenty i dalsze kroki.
 • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK. 
 • Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub pracownika Dziekanatu - (studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie)
 • podpisaną umowę za usługi edukacyjne – 2 egzemplarze
 • podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych
 • dowód wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów
 • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów – (studia drugiego stopnia)
 • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem - poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu - (studia drugiego stopnia)

 

Niezłożenie dokumentów w podanym  terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.