Informacja skierowana do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczyna kolejny etap realizacji usługi doradztwa, coachingu i mentoringu oraz warsztatów i szkoleń mających na celu usprawnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informatycznymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – opracowanie Strategii Aspiracyjnej UWM w Olsztynie.

Współczesne wyzwania wynikające ze stale zmieniającego się otoczenia społeczno – gospodarczego, jak również przyspieszającej transformacji cyfrowej, a także zmiany pokoleniowej wymagają od społeczności akademickiej ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań.

Aby wyznaczyć nowe kierunki rozwoju zarówno pracowników, studentów jak również doktorantów tworząc wspólne dobro jakim jest nasza uczelnia, chciałbym zaprosić Państwa do zgłaszania pomysłów poprzez narzędzie internetowe, które będzie dostępne od 7 grudnia br. pod adresem www.strategia.uwm.edu.pl

Wszystkie pomysły zgłoszone przez Państwa zostaną wzięte pod uwagę w procesie projektowym, który realizuje powołany przeze mnie zespół odpowiedzialny za zaprojektowanie metod i działań umożliwiających realizację celów strategicznych wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-2030. Każdy z autorów pomysłów zostanie imiennie wskazany jako współtwórca strategii aspiracyjnej UWM.

 

Nasze działania koncentrują się na sześciu celach strategicznych:

  1. Spełnienie kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
  2. Rozwój dotychczasowych i nowych dyscyplin naukowych, perspektywicznych z punktu widzenia potrzeb regionu i kraju.
  3. Rozwój oferty dydaktycznej z uwzględnieniem wysokiej kultury jakości kształcenia, podnoszenia konkurencyjności tej oferty na rynku szkolnictwa wyższego na w kraju i za granicą.
  4. Zapewnienie przyjaznych i atrakcyjnych warunków studiowania i możliwości wszechstronnego rozwoju osobistego, nauczycieli, studentów i doktorantów.
  5. Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania, zapewnienie Uniwersytetowi stabilnych finansów i materialnych warunków rozwoju.
  6. Umocnienie marki Uniwersytetu w kraju i na arenie międzynarodowej.

 

Już dzisiaj każda osoba z naszej akademickiej wspólnoty ma możliwość zainspirować do działań wszystkich tych, dla których Uniwersytet jest wspólnym dobrem.

Dzięki zaangażowaniu we współtworzenie Strategii stajecie się̨ Państwo naturalnymi ambasadorami zmian w Uniwersytecie przez co razem budujemy wysoką kulturę organizacyjną.