Harmonogram rekrutacji 2016

HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W 2016 ROKU

STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku angielskim
(z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

1.03 – 8.07.2016 r.

do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

7.06 – 8.07.2016 r.

do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 8.07.2016 r.*

 4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

20.06 – 8.07.2016 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

11.07.2016 r.

godz. 10:00

6.

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

12.07-13.07.2016 r.

7.

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

12.07-13.07.2016 r.

8.

Egzamin predyspozycji - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia

12.07-14.07.2016 r

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych

13.07.2016 r.
godz. 13:00

 10.

Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu

14.07.2016 r.

11.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych (tj. architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, logopedia)

15.07.2016 r. 
godz. 13:00

12.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 20.07.2016 r.

do godz. 15:00 **

 13.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

22.07.2016 r.

godz. 12:00

14.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 27.07.2016 r.

do godz. 15:00 **

15.

Ogłoszenie wyników naboru

01.08.2016 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA I STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku angielskim

1.03 – 25.07.2016 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

7.06 – 25.07.2016 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 25.07.2016 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

20.06–25.07.2016 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

27.07.2016 r.

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

27.07.2016 r.

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

28.07.2016 r.

godz. 13:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 5.08.2016 r.

do godz. 15:00 **

9.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 2.09.2016 r.

10.

Ogłoszenie wyników naboru

5.09.2016 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

 

STACJONARNE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NA KIERUNKU LEKARSKIM Z TOKIEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I

15.01.–24.02.2016 r.*

2.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II

01.03.–11.05.2016 r.*

3.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin III

16.05.–08.06.2016 r.*

4.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

15.01.–07.07.2016 r.*

5.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji

26.02.-28.02.2016 r.

6.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji

13.05.-15.05.2016 r.

7.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla III terminu rejestracji

10.06.-12.06.2016 r.

8.

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

14.06.2016 r.

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

08.07.2016 r.

10.

Dokonanie opłaty czesnego za I semestr

do 22.07.2016 r.*

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Zarządzenie Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2016 roku - [otwórz]