Wydział Teologii UWM zaprosił do rozmów o tolerancji

Seminarium popularnonaukowe „Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością”, które odbyło się na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie w dn. 20-21 października, zorganizowano dzięki współpracy przedstawicieli trzech ośrodków naukowych: UWM, Uniwersytetu Opolskiego i UMCS w Lublinie.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele grona pedagogicznego, środowiska akademickiego z całej Polski oraz przedstawiciele mediów. Główną osią dyskusji była pedagogia tolerancji inspirowana nauczaniem Jana Pawła II, w której istotne miejsce zajmuje fundament aksjologiczny. Podczas seminarium poszukiwano odpowiedzi na pytania o to, czym jest właściwie rozumiana postawa tolerancji i jak ją praktykować na co dzień.

Jak informują organizatorzy, w pierwszym dniu odbyły się dwie sesje poświęcone tematyce tolerancji w rodzinie i szkole. Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW interesująco przedstawił znaczenie rodziny w wychowaniu do tolerancji. Przypominał m.in., że rodzina jest pierwszą i znaczącą szkołą tolerancji. Ks. dr Łukasz Simiński (UMK, WSD w Pelplinie) zauważył natomiast, że współczesna szkoła stawia wychowawców i wychowanków nie tylko wobec wyzwań w zakresie tolerancji religijnej, ale wobec szeroko rozumianego wykluczenia z powodów religijnych. Swoje rozważania teoretyczne wzbogacił o odwołania do wyników badań empirycznych i wskazał na potrzebę otwartości na wychowanków.

Do tematyki referatów bezpośrednio nawiązano w dyskusji. Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, wskazując na potrzebę pedagogizacji rodziców, cytował św. Augustyna piszącego, że „życie rodziców to jest książka podstawowa, którą czyta dziecko”. Inni uczestnicy wydarzenia, reprezentujący różne środowiska wychowawcze i naukowe, dzielili się osobistym doświadczeniem, zwracając uwagę na brak pogłębionej refleksji nad znaczeniem słowa „tolerancja”, a także zagrożenia temu towarzyszące. Z dyskusji wynikało, że współczesny wychowawca powinien być człowiekiem otwartym, odpowiedzialnym, zdolnym do obrony wartości i sprzeciwu wobec zła.

 

Druga sesja seminarium, zatytułowana Tolerancja w przestrzeni publicznej – blaski i cienie, została zrealizowana w formie panelu dyskusyjnego z udziałem dr hab. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej, prof. UKSW (UKSW, Centrum Myśli Jana Pawła II), dr Aldony Zakrzewskiej (zastępcy dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny w Olsztynie), mgr Małgorzaty Hochleitner (dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania, Opieki, Kuratorium Oświaty w Olsztynie), mgra Michała Kołakowskiego (nauczyciela religii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie), mgra Marka Lewińskiego (dziennikarza Radia Olsztyn).

Ożywioną dyskusję moderował ks. dr hab. Wojsław Czupryński (UWM w Olsztynie), a uczestnicy odwoływali się do aktualnej sytuacji społecznej i edukacyjnej, m.in. obecności dzieci ukraińskich w polskich szkołach, która rodzi nowe wyzwania i możliwości w zakresie towarzyszenia wychowankom w kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych.

Drugi dzień seminarium poświęcony był dobrym praktykom pedagogicznym. Prof. dr hab. Anna Zellma, badaczka z naszego Uniwersytetu, mówiła o kształtowaniu postawy tolerancji w różnych środowiskach wychowawczych. Odwołując się do 30 case studies, które analizowano w projekcie „Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą”, zwróciła uwagę na znaczenie inicjatyw wychowawczych (m.in. projektów edukacyjnych, warsztatów, scenariuszy lekcji czy konkursów) podejmowanych przez Instytut Dialogu Międzyreligijnego im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundację Pomoc Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie”, Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Ks. mgr Radosław Czerwiński (doktorant w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie), zaprezentował z kolei adresowaną do młodzieży i nauczycieli aplikację „Tolerancja w praktyce”, która może służyć poznaniu idei Światowych Dni Młodzieży.

Po wystąpieniach prelegentów w ożywionej dyskusji podejmowano aktualne problemy w obszarze pedagogii tolerancji. Zwracano przy tym uwagę na potrzebę profesjonalnego rozwoju nauczycieli, wychowawców, katechetów, w którym fundament aksjologiczny odgrywa kluczową rolę oraz konieczność tworzenia nowoczesnych aplikacji edukacyjnych i ewangelizacyjnych.

ks. dr hab. Wojsław Czupryński, red.

 

 Fot. Materiały organizatorów

 

Seminarium odbyło się w ramach projektu „Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą”, realizowanego przy wsparciu Ministra Edukacji i Nauki w programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki (nr projektu SONP/SP/461712/2020). Kierownikiem projektu jest ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, a wykonawcami w tym projekcie są: prof. dr hab. Anna Zellma z Wydziału Teologii UWM w Olsztynie i prof. dr hab. Jan Pomorski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Patronat honorowy objęli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.