UWM otrzymał kolejne uprawnienia

konferencja w Instytucie Nauk Politycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Wniosek o przyznanie nowych uprawnień w dyscyplinie nauki o polityce i administracji UWM  złożył pod koniec czerwca. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów decyzję o przyznaniu podjęła 29 października.

- Jest to ogromne docenienie wysiłku i potencjału naukowego zespołu politologów naszego wydziału pod kierownictwem prof. Arkadiusza Żukowskiego. To ogromne osiągnięcie nie tylko dla wydziału, ale przede wszystkim dla Uniwersytetu, który uzyskał uprawnienia do habilitowania w kolejnej dyscyplinie. Mam nadzieję, że dzięki pracy zespołu Wydziału Nauk Społecznych zbliżamy się do statusu uczelni badawczej. Cieszymy się bardzo i już za chwilę będziemy procedować pierwsze postępowania habilitacyjne - podkreśla prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM.

Wśród 18 osób składających oświadczenia do wniosku aż 15 to pracownicy Instytutu Nauk Politycznych, w tym 2 posiada tytuł profesora. Pokazuje to, że stan osobowy z nawiązką przekracza ustawowy wymóg 12 pracowników legitymujących się stopniem co najmniej doktora habilitowanego.

- Otrzymanie uprawnień wiązało się z wykazaniem znacznego dorobku naukowego oraz doświadczenia w zakresie kształcenia kadr naukowych. Pracownicy publikują w renomowanych czasopismach i wydawnictwach w Polsce i na świecie. Uczestniczą w światowych i europejskich kongresach politologicznych, a także zasiadają w ich władzach. Profesorowie oraz doktorzy habilitowani byli promotorami doktoratów na UWM, a także na innych uniwersytetach (w tym w j. angielskim i rosyjskim). Powoływani są na promotorów (25) i recenzentów w przewodach doktorskich (97), a także recenzentów w postępowaniach habilitacyjnych (34) i profesorskich (19) w wiodących ośrodkach akademickich w Polsce - podkreśla prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych.

Współpracując z partnerami zagranicznymi pracownicy instytutu zrealizowali wiele ważnych projektów naukowych i edukacyjnych.

- Przy aplikowaniu o granty tworzyliśmy konsorcja badawcze z uniwersytetami krajowymi i z zagranicy. Znaczącym projektem o zasięgu międzynarodowym był unijny grant pt. "Close neighbours in 21st century – new communication and perception" z programu Lithuania-Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme. W marcu b.r. instytut jako lider z programu Horyzont 2020, złożył projekt badawczy wspólnie z 6 innymi uniwersytetami (Kaliningrad, Kłajpeda, Lwów, Sofia, Ateny, Bursa) pt. „Cross-border paradiplomacy as an instrument strengthening security on the borders of the European Union" - zaznacza prof. Żukowski.

Pracownicy Instytutu w dużym stopniu korzystają z zagranicznych staży naukowych oraz naukowo-dydaktycznych. W 2019 roku 3-miesięczne staże odbyło 6 osób, a kolejne 3 czekają na wyjazd. Z kolei w Olsztynie w ostatnich latach staże naukowe i dydaktyczne odbywali badacze ze Stanów Zjednoczonych z programu Fulbrighta, a także Belgii, Rosji, Ukrainy, Armenii oraz Bułgarii.

- W ostatnich trzech latach pracownicy zaliczani do minimum kadrowego opublikowali 13 monografii i 93 rozdziałów w monografiach. Są również autorami 55 artykułów w renomowanych politologicznych czasopismach polskich i zagranicznych, w tym samodzielnych artykułów za 100 pkt. Złożyli też aplikacje o monografię za 200 pkt oraz artykuły w czasopismach za 100 i 140 pkt. Władze UWM doceniając duży dorobek naukowy Instytutu zgłosiły dyscyplinę nauki o polityce i administracji do przyszłej ewaluacji - dodaje prof. Żukowski.

Publikacje pracowników doceniane są w środowisku politologicznym; zdobywają nagrody oraz wyróżnienia w konkursach na najlepsze publikacje. Podręczniki stanowią zaś podstawową literaturę na wiodących uczelniach w kraju („Podstawowe kategorie polityki"; „Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego"). Pracownicy Instytutu są członkami rad naukowych i programowych wielu czasopism o zasięgu krajowym i zagranicznym, a także recenzentami wydawniczymi.

Instytut prowadzi bogatą własną działalność wydawniczą, oprócz licznych monografii w wersji drukowanej i e-booków wydaje dwie uznane w Polsce i za granicą serie wydawnicze: „Studia Politologiczne" (wydawane od 2013 roku – 7 tomów) i „Forum Politologiczne" (wydawane od 2006 roku - 28 tomów).

Przez ostatnie kilkanaście lat zajęcia na kierunku politologia prowadzą także profesorowie wizytujący (4 profesorów).

- Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzimy wspólne studia II stopnia na kierunku politologia – specjalność międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze –z Instytutem Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska, a od roku akademickiego 2020/2021 na poziomie I stopnia - mówi prof. Żukowski.

Kierunek politologia uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2004 roku, a w 2010 roku PKA przyznała mu ocenę wyróżniającą na poziomie studiów I i II stopnia. Była to jedna z pierwszych takich ocen w Polsce dla kierunku politologia i jedna z pierwszych na UWM. Ostatnia wizytacja w listopadzie 2020 roku również zakończyła się pomyślnie.

- W związku z nową klasyfikacją dyscyplin naukowych z 2018 roku, poszerzającą zakres przedmiotowy dotychczasowej dyscypliny nauk o polityce, uruchomiliśmy od roku akademickiego 2020/2021 jedyny w Polsce kierunek studiów analityka i zarządzanie publiczne. Pracownicy, którzy specjalizują się w przedmiotowym zakresie badawczym, zajmują się również prowadzeniem zajęć na kierunkach, za które merytorycznie odpowiada instytut, takich jak bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia oraz socjologia I stopnia - podsumowuje prof. Żukowski.

syla, aż