UWM z nowymi uprawnieniami doktorskimi

Rektorat nocą
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Nowe uprawnienia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała UWM 28 września 2020 r. Wniosek uczelni został uwzględniony w całości. Dzięki tej decyzji skorzystają dwa wydziały: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych.

- To owoc wielu lat pracy organizacyjnej, ciągłego podnoszenia poziomu działalności naukowej a także doskonalenia procesu dydaktycznego. W roku akademickim 2006/07 na kierunku administracja uruchomiliśmy specjalność systemy bezpieczeństwa publicznego. W 2009 r. powołaliśmy na studiach licencjackich kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, a od roku akademickiego 2011/12 kształcimy studentów na tym kierunku na studiach drugiego stopnia. Kolejnym naturalnym krokiem były starania o przyznanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Myślę, że w przyszłym roku będą już prowadzone pierwsze przewody doktorskie w tej dyscyplinie - wyjaśnia dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

Nauki o bezpieczeństwie są dyscypliną naukową, która w znacznej mierze powiązana jest z naukami o polityce i administracji, np. polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa czy międzynarodowe systemy bezpieczeństwa.

- Warto podkreślić, że czołowe politologiczne ośrodki analityczne w Europie, np. w Skandynawii prowadzą właśnie badania nad pokojem, czyli w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Są to sztkholmski Miedzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem i Instytut Badań nad Pokojem iw Oslo - wyjaśnia prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych.

Aby otrzymać uprawnienia uczelnia musiała wykazać się znaczącym dorobkiem oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Dzięki połączeniu sił pracowników z Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Politycznych z Wydziału Nauk Społecznych, udało się skompletować grupę badaczy reprezentujących nauki o bezpieczeństwie i obejmujcych swoim dorobkiem liczne subdyscypliny.

- Centralna Komisja wzięła pod uwagę także przyznaną Wydziałowi Prawa i Administracji kategorię naukową, posiadane już uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, istniejącą bazę badawczą oraz opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia. Najistotniejsze były wyniki działalności naukowo-badawczej prowadzonej na Wydziale Prawa i Administracji w latach 2017-2020, w tym dorobek publikacyjny oraz w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej. Bardzo się cieszę, że wiele lat pracy spotkało się z uznaniem, a Wydział Prawa i Administracji dołączył do grona „multidyscyplinarnych” wydziałów naszego Uniwersytetu - podkreśla dziekan Dobkowski.

Istotne dla Centralnej Komisji było również posiadanie bogatego dorobku badawczego, m. in. autorstwa podręczników takich, jak „Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego” czy „Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych”, które opublikowali pracownicy Instytutu Nauk Politycznych. Są one wykorzystywane na uczelniach w Polsce jako podstawowe pozycje w kształceniu studentów i doktorantów.

- Dotychczas są to jedyne publikacje z tego zakresu w Polsce. Podobną rolę odgrywają dwie inne publikacje: „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego”. W oparciu o prowadzone badania przygotowaliśmy kilkanaście monografii autorskich i prac zbiorowych z szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa. Zainteresowania badawcze pracowników Instytutu Nauk Politycznych skupiają się przede wszystkim wokół kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego dotyczącego najczęściej Europy Środkowej i Wschodniej, a przede wszystkim obwodu kaliningradzkiego FR. Polem badawczym jest także Afryka. Centralna komisja doceniła również naszą aktywność na polu upowszechniania wiedzy m.in. w postaci organizowanego przez Instytut od 2016 roku etapu szkolnego i okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - podsumowuje prof. Żukowski.

opr. syla