W trosce o wychowanie. XX Dni Interdyscyplinarne

Na Wydziale Teologii UWM po raz 20. odbyły się Dni interdyscyplinarne. W tym roku tematyka obejmowała różne aspekty wychowania, które z uwagi na dobro dzieci i młodzieży, wymagają współpracy rodziny, szkoły, Kościoła i policji. Program jak zawsze był bogaty.

Główną ideą, która od lat przyświeca organizatorom Dni jest chęć wejścia w dialog z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, refleksja i wymiana doświadczeń. Formuła dni interdyscyplinarnych jest otwarta dla wszystkich, każdy może przyjść na interesujący go wykład czy wziąć udział w dyskusji.

Prelegenci i uczestnicy wspólnie debatowali nad tym, jakie są współczesne wyzwania w zakresie wychowania oraz co zrobić, aby wspólnie działać na rzecz holistycznego rozwoju młodego pokolenia. W pierwszym dniu konferencji wykład wprowadzający na temat humanizmu i personalizmu jako filozoficznych przesłanek procesu wychowania zaprezentował ks. dr hab. Karol Jasiński (Wydział Teologii UWM w Olsztynie). Interesujący referat o ponowoczesnej rekonfiguracji nauki i koncepcji wychowania wygłosił ks. prof. Wojciech Cichosz (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu). Kompasem wartościowania (także w wychowaniu) – jak trafnie podkreślił – niezmiennie pozostaje uniwersalna aksjologia chrześcijańska, stanowiąca fundament kultury łacińskiej. Współczesny wychowawca ma być człowiekiem nadziei, zdolnym do dialogu edukacyjnego.

Ks. dr Wojsław Czupryński (Wydział Teologii UWM w Olsztynie), zwracając uwagę na nowe wyzwania w zakresie przygotowania do małżeństwa. Za istotne uznał zarówno przygotowanie psychologiczne, jak i ewangelizację. To pierwsze, realizowane w formie zajęć warsztatowych, pozwala wspierać narzeczonych w kształtowaniu umiejętności dialogu i we wzajemnym poznaniu.

W części poświęconej szczegółowym aspektom wychowania ważny głos zabrał ks. dr hab. Dariusz Kurzydło (katechetyk i psycholog z Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie), który poszukiwał odpowiedzi na pytanie: jaka katecheza dla młodzieży? Postulował obniżenie wieku przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz indywidualne towarzyszenie młodym. Prof. dr hab. Anna Zellma (Wydział Teologii UWM w Olsztynie) poszukiwała odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania stoją przed rodzicami, nauczycielami, katechetami. Zauważyła, że pedagodzy nie są w stanie zająć wspólnego stanowiska w fundamentalnych sprawach dotyczących wychowania. Współczesne społeczeństwo na nowo modeluje przestrzeń aksjologiczną człowieka, zmuszając go do podejmowania nieustannych decyzji, permanentnej konsumpcji, biegu w wyścigu o sukces i prestiż, ulegania modzie na wielość i różnorodność zajęć dodatkowych. Młody człowiek coraz bardziej doświadcza zagubienia, pustki, lęku i samotności. Uzależnia się nie tylko od nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale także od pochwał. W tej sytuacji nie jest możliwe wytworzenie uniwersalnego i perfekcyjnego sposobu wychowania. Warto jednak – jak przekonywała prof. Zellma – powrócić do uniwersalnych wartości, dowartościować wychowanie poprzez bliskość (czas poświęcony na spokojne bycie razem, zabawę, obecność, budowanie więzi, empatyczne słuchanie, dialog), wspierać wychowanków nie tylko w rozwoju intelektualnym, ale także społecznym i religijnym.

Kolejni prelegenci w pierwszym dniu konferencji wygłosili referaty na temat wychowania do wiary w domu i szkole (ks. dr Radosław Mazur z Wydziału Teologicznego US) oraz zaangażowania katechetów świeckich w katechezę parafialną na terenie archidiecezji warmińskiej (ks. dr Adam Bielinowicz z Wydziału Teologii UWM w Olsztynie).

W drugim dniu ks. dr hab. Roman Buchta (Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach interesująco przedstawił problem kształtowania postaw proekologicznych. Zaprezentował wyniki projektu zrealizowanego we współpracy z Międzynarodową Siecią Pedagogiczną PILGRIM i Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Katowicach. Projekt ten miał na celu promowanie wśród młodych nauczania Kościoła, zawartego w encyklice papieża Franciszka „Laudato si”. Jego efektem było m.in. Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM, które odbyło się przed Szczytem Klimatycznym ONZ COP 24 w Katowicach (23-25 listopada 2018 r.). W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z Austrii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Polski. Na ręce prezydenta Katowic, dr. Marcina Krupy uczestnicy reprezentujący szkoły, uczelnie oraz inne podmioty odpowiedzialne za kształcenie młodzieży, przekazali manifest proekologiczny wyrażający poparcie dla działań mających na celu ochronę klimatu i troskę o losy Ziemi.

Po wystąpieniach prelegentów w dyskusji podejmowano aktualne problemy w obszarze wychowania religijnego.

Hasło XX Dni Interdyscyplinarnych brzmiało W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, policja. W czterdziestolecie ogłoszenia adhortacji apostolskiej „Catechesi Tradendae”. Tegorocznym ich organizatorem była Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki.

opr. Anna Zellma

w kategorii