Przejmowania dziedzictwa niemieckiego

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na panel dyskusyjny pt.: Europejskie dziedzictwo kulturowe. Przejmowania dziedzictwa niemieckiego na ziemiach zachodnich i północnych oraz dziedzictwa polskiego na Ukrainie zachodniej.

 

Dnia 13 czerwca 2017 r.

ul. Szrajbera 11, sala 217, godz. 17.00

 

Powitanie uczestników

prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, Instytut Nauk Politycznych UWM

Otworzenie Panelu

dr hab. Marcin Chełminiak, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

P A N E L   D Y S K U S Y J N Y

 

MODERATOR

dr Kazimierz Wóycicki, Studium Europy Wschodniej UW

 

REFERAT WPROWADZAJĄCY

dr Ewa Gładkowska (Wydział Sztuki UWM)

Strategie przyswajania obcego dziedzictwa na Warmii i Mazurach

 

REFERATY

Natalia Zubchenko (SEW UW)

Przejmowanie niemieckiego dziedzictwa na Ziemiach Zachodnich, polskiego dziedzictwa na Ukrainie zachodniej a kwestia dziedzictwa europejskiego

 

Vitau Siuchyk (SEW UW)

„Ziemie odzyskane” w polityce historycznej PRL-u i IV RP

 

D Y S K U S J A

 

w kategorii