Pedagogika UWM z pozytywną oceną programową

studenci na zajęciach
Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi pedagogika pozytywną ocenę programową. Akredytację przyznano na najdłuższy możliwy okres, a więc na 6 lat.

Decyzja o przyznaniu pedagogice realizowanej na Wydziale Nauk Społecznych UWM pozytywnej oceny programowej została wydana 8 lipca 2021 roku.

- W podjętej przez prezydium PKA uchwale wskazano, że proces kształcenia na kierunku pedagogika umożliwia studentom osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. Jednocześnie podkreślono, że wszystkie kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione. Oznacza to, że proces kształcenia na kierunku pedagogika realizowany na naszym wydziale odpowiada najwyższym standardom jakości przyjętym w szkolnictwie wyższym – podkreśla prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Procedura związana z oceną programową kierunku pedagogika odbyła się w drugim kwartale 2021 roku.

- Pierwszym z jej elementów było przygotowanie i złożenie raportu samooceny. Dokument zawierał opis 10 wymaganych kryteriów dotyczących m.in. konstrukcji i realizacji programów studiów, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Raport został przygotowany przez zespół wydziałowy, którego prace koordynowała dr Beata Adrjan, prodziekan ds. kształcenia WNS. Drugim elementem procedury była zdalna wizytacja komisji w kwietniu tego roku. Zarówno przygotowanie do akredytacji, jak i sam raport zostały bardzo wysoko ocenione przez ekspertów z zespołu PKA, co umacnia nas w przekonaniu, że proces rozwoju pedagogiki na Uniwersytecie podąża we właściwym kierunku, z troską i korzyścią dla naszych obecnych oraz przyszłych studentów i studentek – podsumowuje dziekan.

Studia pedagogiczne na UWM mają długą historię i nawiązują do 50-letniej tradycji olsztyńskiej pedagogiki. Powołanie w roku 1969 Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olsztynie zapoczątkowało uruchomienie studiów kierunkowych z pedagogiki oraz umożliwiło prowadzenie badań naukowych z zakresu tej dyscypliny wiedzy. Obecnie pedagogika realizowana jest na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Na pierwszym stopniu oferowane są: doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika opiekuńcza oraz pedagogika szkolna z animacją kulturalną, a na drugim stopniu: animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym, pedagogika opiekuńcza z socjoterapią oraz terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju dziecka zdolnego. Studia pedagogiczne nadają uprawnienia do pracy w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i kulturalnych oraz placówkach sieci pomocy społecznej w charakterze opiekuna-wychowawcy. W zależności od wybranego zakresu kształcenia i zrealizowanych praktyk absolwent pedagogiki może ubiegać się o zatrudnienie m.in. w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i kulturalnych, na oddziałach dziecięcych w szpitalach (jako pedagog opiekuńczy), akademickich biurach karier, centrach doradztwa zawodowego, organizacjach pozarządowych, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, wojskowych centrach aktywizacji zawodowej czy biurach doradztwa personalnego, agencjach doradztwa i pośrednictwach pracy.

Źródło: WNS UWM, opr. syla