Ocena wyróżniająca dla rolnictwa

dziewczyna ogląda zboże w szklarni
Kierunek rolnictwo na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest pierwszym i jedynym kierunkiem rolnictwa w Polsce, który uzyskał ocenę wyróżniającą PKA.

Spośród 8 stosowanych przez PKA kryteriów aż 5 otrzymało ocenę wyróżniającą. Są to: koncepcja kształcenia, program kształcenia, kadra, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura.

- Ocena wyróżniająca jest potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów PKA wysokich standardów kształcenia rolniczego na naszej uczelni. W ich opinii programy kształcenia studentów rolnictwa na studiach inżynierskich i magisterskich są bardzo dobrze dostosowane do potrzeb współczesnego rolnictwa. Za tym sukcesem stoi ponad 70-letnia praca wielu pokoleń pracowników oraz studentów - uważa prof. Krzysztof Jankowski - prodziekan ds. kształcenia.

Program kształcenia rolników jest ciągle doskonalony pod wpływem uwag studentów, pracowników wydziału oraz przedstawicieli Społecznej Rady Konsultacyjnej zasiadających w Komisji Dydaktycznej kierowanej przez prof. Bożenę Kordan oraz w Zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia kierowanym przez prof. Wierę Sądej.

Eksperci PKA wysoko ocenili również organizację praktyk zawodowych, których koordynatorem jest dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM - kierownik Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego. Uznanie w oczach ekspertów PKA uzyskało również umiędzynarodowienie oferty kształcenia, w tym wdrożenie magisterskich studiów angielskojęzycznych w zakresie zarządzania produkcją oraz wymiana studentów m. in. w programie Erasmus, którego wydziałowym koordynatorem jest dr hab. Andrzej Żołnowski. Zdaniem prodziekana osiągnięcie tego sukcesu byłoby trudne bez wsparcia pracowników Biura ds. Kształcenia.

Rolnictwo to kierunek inżynierski, aż 75% przedmiotów to przedmioty kierunkowe, np.: hydrologia, klimatologia, gleboznawstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, chów i hodowla zwierząt, herbologia, fitopatologia, entomologia oraz przedmioty bezpośrednio związane z technologiami produkcji roślinnej i zarządzeniem agrofirmą. Przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego, które studenci przerabiają na początku studiów to m.in.: agrobotanika, chemia, fizjologia roślin i zwierząt, mikrobiologia.

- Nasi studenci, jak widać, przyswajają wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Muszą zatem być dobrze przygotowani w wielu obszarach – podkreśla prodziekan Jankowski.

Z jego obserwacji wynika, że rolnictwo studiują głównie dzieci producentów rolnych, nierzadko sami już będący właścicielami gospodarstw. Wobec tego już na starcie mają dużą wiedzę praktyczną. Chociaż kierunek rolnictwo również dotknął niż demograficzny - to jednak liczba chętnych do studiowania na nim już od kilku lat jest stabilna.

Absolwenci rolnictwa są przygotowani są przede wszystkim do prowadzenia własnych gospodarstw, ale chętnie zatrudniają ich firmy działające w otoczeniu rolnictwa, w tym: prywatne i państwowe doradztwo rolnicze, przemysł nawozowy oraz firmy z sektora fitofarmaceutycznego.

W ciągu 70 lat istnienia rolnictwa na WSR, ART i UWM kierunek ten doczekał się ok. 25 tys. absolwentów. Wśród nich są posłowie np.: Zbigniew Babalski (także były wojewoda warmińsko-mazurski); Janusz Cichoń, Adam Ołdakowski; marszałek województwa – Gustaw Marek Brzezin; ministrowie lub wiceministrowie rolnictwa - Zbigniew Śmietanko, Kazimierz Plocke i Tadeusz Nalewajk, rektorzy - prof. Ryszard Górecki, prof. Teofil Mazur (WSR Olsztyn), prof. Zbigniew Skinder (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

lek

 

w kategorii