Obradowała Rada Rektorska UWM

Rektorat UWM
Realizacja strategii rozwoju uczelni w 2021 r., plan tegorocznych remontów oraz priorytetowe dla Uniwersytetu inwestycje i modernizacje przewidziane w dłuższej perspektywie, a także funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej to główne wątki lutowego posiedzenia Rady Rektorskiej UWM.

Rada Rektorska to organ doradczy, mający za zadanie m.in. wspierać władze uczelni. W jej skład wchodzą przedstawiciele Kolegium Rektorskiego, dziekani, przewodniczący komisji senackich. Jest platformą współpracy władz Uniwersytetu z kierownikami uniwersyteckich jednostek naukowych. Robocze spotkanie rady 17 lutego poświęcone było głównie realizacji strategii rozwoju uczelni w bieżącym roku, zaplanowanym na ten rok remontom oraz priorytetowym dla Uniwersytetu inwestycjom i modernizacjom oraz kwestiom związanym z systemem kontroli zarządczej. Rada dokonała również analizy umów o współpracy podpisanych z innymi uczelniami oraz placówkami naukowymi.

Plan realizacji strategicznych zadań dla Uniwersytetu w bieżącym roku został już wcześniej przedstawiony przez rektora prof. Jerzego Przyborowskiego podczas obrad Senatu 29 stycznia. Senat udzielił mu poparcia i przyjął do realizacji. Pozytywnie zaopiniowały go również Rada Uczelni oraz senacka komisja ds. rozwoju i finansów.

Zgodnie z planem, UWM przede wszystkim intensywnie będzie się przygotowywać do najbliższej ewaluacji. Przyjęty do realizacji na ten rok szczegółowy harmonogram priorytetowych zadań obejmuje 110 działań z wszystkich obszarów funkcjonowania uczelni. Teraz w realizację strategii rozwoju Uniwersytetu włączają się dziekani, opracowując harmonogram działań na poszczególnych wydziałach.

Obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej nakłada na UWM ustawa o finansach publicznych, która stanowi, że kontrola ta dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych (do tego sektora należą także uczelnie publiczne). Kontrola zarządcza ma umożliwiać realizację celów i zadań statutowych w sposób zgodny z prawem i efektywny, pozwalający minimalizować ewentualne ryzyko.

- Wszystkie wymagania dokumentacyjne, dotyczące systemu kontroli zarządczej są na naszej uczelni spełnione. Natomiast stwierdzam, że należy położyć większy nacisk na działania identyfikujące ryzyko i na samoocenę. Te dwa obszary powinny ulec poprawie. Warto pamiętać, że kontrola zarządcza to działanie każdego pracownika - od dziekana, po referenta, bo cele Uniwersytetu są realizowane we wszystkich jednostkach i wydziałach. Chcę zaakcentować, że kontrola zarządcza przypomina działania lekarza, który chce pomóc, a nie prokuratora szukającego winnych. Ujawniamy błędy, aby nie powtórzyły się w przyszłości – podkreślał gen. Krzysztof Starańczak, odpowiadający na naszej uczelni za system kontroli zarządczej.

W trakcie obrad członkowie rady odbyli szkolenie w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Mimo zimowej aury trwają prace na budowie siedziby wydziałów Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. To jedna z kluczowych inwestycji realizowanych obecnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Plan przewidzianych na ten rok remontów oraz priorytetowych dla uczelni, przewidzianych do realizacji w dłuższej perspektywie inwestycji i modernizacji przedstawił kanclerz mgr inż. Bogusław Stec, podkreślając potrzebę efektywniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

mah