Nowy profesor – Szczepan Figiel

Prof. dr hab. Szczepan Figiel
Do grona profesorów tytularnych dołączył prof. Szczepan Figiel. Tytuł profesora nauk społecznych otrzymał 21 września 2020 r.

Prof. dr hab. Szczepan Figiel ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie ekonomiki rolnictwa na Wydziale Rolniczym ART w Olsztynie w 1979 r. W tym samym roku rozpoczął na tej uczelni pracę jako asystent-stażysta w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym. W 1986 r. uzyskał stopień doktora w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w r. 2003 stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta British Council (Leverhulme Trust Fellowships) na Uniwersytecie Reading w Anglii w l. 1990-1991, natomiast w r. 1997 visiting professor w Departamencie Ekonomii Stosowanej oraz Instytucie Spraw Publicznych im. Huberta Humphreya na Uniwersytecie Minnesota w USA. W l. 1999-2019 był dyrektorem Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, a w l. 2005-2019 kierownikiem Katedry Analizy Rynku i Marketingu. W l. 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych, zaś w l. 2008-2012 prorektora ds. rozwoju UWM w Olsztynie.

Obszary jego zainteresowań naukowych to m. in.: teoria rynku, cenowa efektywność rynków, zmienność cen i ich transmisja w łańcuchach marketingowych, konkurencyjność i modelowanie rynków, efektywność działań marketingowych, innowacyjność oraz konkurencyjność gospodarek i ich sektorów w wymiarze krajowym i międzynarodowym, ekonomiczne aspekty cyfryzacji. Jest autorem lub współautorem ponad 200 opublikowanych prac naukowych, w tym ponad 20 monografii, a także ponad 100 raportów i opracowań eksperckich. Jest autorem lub współautorem kilkunastu zwartych materiałów szkoleniowych i opracowań dydaktycznych, między innymi dla uczestników kursów i studiów podyplomowych oraz anglojęzycznych studiów MPA i MBA realizowanych w formule podwójnego dyplomu we współpracy z Uniwersytetem Minnesota (USA) i Uniwersytetem New Brunswick (Kanada). Był promotorem 250 i recenzentem ok. 500 prac dyplomowych, głównie magisterskich. Zainicjował i współorganizował współpracę Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM z Harvard Business School w l. 2006-2018.

Członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, rad naukowych i ciał o charakterze nadzorczym, monitorującym i doradczym. Między innymi był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach, a obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Piastuje także zaszczytną funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Olsztynie.
W trakcie swej dotychczasowej kariery akademickiej był wielokrotnie nagradzany, otrzymując między innymi: Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji za osiągnięcia naukowe, Srebrny Krzyż Zasługi. Był też wielokrotnie wyróżniany nagrodami rektorskimi za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

w kategorii