Nowy profesor – Piotr Krajewski

Prof. dr hab. Piotr Krajewski
Do grona profesorów tytularnych naszej uczelni dołączył Piotr Krajewski. Akt nominacji Prezydent RP podpisał 10 marca 2020 r.

Prof. dr hab. Piotr Krajewski studia zakończył w 1989 r. na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART w Olsztynie. W 1997 roku rozpoczął studia na Wydziale Obojga Praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W 2000 roku obronił pracę doktorską. Od tego momentu głównym obszarem jego zainteresowań naukowych stała się szeroko pojmowana ochrona praw człowieka. Badania w tym zakresie łączył z zatrudnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

Pracę w Zakładzie Prawa Rzymskiego (od 2005 r. Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego) rozpoczął w roku 2001. Prowadzenie wykładów i zajęć z prawa rzymskiego publicznego pozwoliło na równoległe badania z zakresu początków, historii i rozwoju praw człowieka. W 2004 roku kontynuował dalsze studia w zakresie prawa rzymskiego na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Z europejskiego programu Socrates-Ersamus w latach 2003-2006 wyjeżdżał z wykładami z elementów bioetyki w prawie międzynarodowym i bezpieczeństwa biologicznego na Uniwersytecie w Bari. Realizował zajęcia obejmujące problemy praw człowieka i prawa ochrony środowiska w administracji oraz kwestie bioetyki w naukach społecznych.

W roku 2007 został powołany na członka Komisji Praw Antycznych KNoKA na kadencję 2007-2010. Późniejsze badania nad różnymi przejawami współczesnych zagrożeń analizowanych pod kątem zagrożeń człowieka powodowanych postępem naukowym sfinalizował rozprawą habilitacyjną i uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (2011).

W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych. W roku 2012 r. ponownie został wybrany na tę funkcję; sprawował ją do roku 2016. Od lipca do września 2013 r. przejściowo pełnił też funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM. Od roku 2013 do 2016 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych w zakresie „Administracja" realizowanych na UWM.

Nabyte doświadczenie i umiejętności pozwoliły mu objąć od 2014 r. funkcję kierownika Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego (później Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego, a obecnie Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej).

Prof. Krajewski opublikował ok. sto prac naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych, wydał sześć monografii; odbył kilkanaście zagranicznych staży naukowych.

Angażuje się w kształcenie młodej kadry i studentów. Wyrazem tego są dominujące tematy przygotowywanych prac doktorskich i magisterskich. W tym obszarze dorobek promotorski obejmuje ponad 200 obronionych prac magisterskich, kierowanie i pomyślne zakończenie trzech przewodów doktorskich oraz opieka promotorska nad czterema innymi. Również Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów kilkanaście razy wyznaczyła go do funkcji recenzenta i członka w przewodach habilitacyjnych.

pk, opr. syla

w kategorii