Nowy profesor – Marek Melnyk

prof. Marek Melnyk
Do grona profesorów tytularnych dołączył prof. Marek Melnyk. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 11 lutego 2021 r.

Prof. dr hab. Marek Melnyk ur. się w 1967. W latach 1986-1992 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1992 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Religioznawstwa. W ich trakcie przeszedł pełny 4-letni cykl wykładów ks. prof. J. Tischnera z zakresu filozofii dialogu, aksjologii, antropologii filozoficznej. Uczestniczył również w prowadzonym przez niego seminarium doktoranckim. W tym samym czasie studiował filozofię religii u ks. prof. Andrzeja Kłoczowskiego (ówczesny PAT w Krakowie) Był stypendystą Międzynarodowej Szkoły Nauk Humanistycznych w Warszawie. W 1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym uzyskał dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa. Tamże, w 2006 r. uzyskał habilitację oraz w 2019 r. rozpoczął postępowania o nadanie tytułu profesora.

Po doktoracie został zatrudniony (1.12.1998) w Wyższej Szkole Pedagogiczne w Olsztynie w Instytucie Nauk Politycznych i Społeczno-Filozoficznych. Od 1.06. 1999 roku do dziś jest zatrudniony na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski. Najpierw pracował w Instytucie Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, a od Od 2020 roku pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Katedra Komunikacji Społecznej).
Zainteresowania naukowe prof. Melnyka obejmują kilka powiązanych ze sobą obszarów. Są to: antropologia kulturowa, komunikacja między konfesyjna, aksjologia dialogu kulturowego, fenomenologia religii. Skupiają się one jednak przede wszystkim na antropologii religii, która związana jest z kulturową konfrontacją i wzajemnym oddziaływaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Granica chrześcijańskiego wschodu i zachodu to obszar, na którym dochodziło do unikalnego procesu współzależności tego co łacińskie i bizantyńskie w Europie. Z tego obszaru badawczego wynika najważniejszy efekt badań naukowych prof. Melnyka. Sformułował on bowiem koncepcję pre-ekumenizmu. W swych badaniach dążył do weryfikacji hipotezy o istnieniu na łacińsko-bizantyńskim pograniczu ziemiach I Rzeczpospolitej różnorodnych inicjatyw dialogowych, mających na celu zjednoczenie wyznaniowe, które poprzedzały współczesny ruch ekumeniczny.

Członek: Międzynawowego Towarzystwa Badań Ukrainoznawczych, Polskiego Towarzystwo Religioznawczego, Towarzystwa Naukowego im. Św. F. Salezego, Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego
Pod jego kierunkiem powstały 2 prace doktorskie.

Prof. Melnyk ma doświadczenia związane z organizacją, zarządzaniem i administrowaniem procesu dydaktycznego. W latach 2008-12 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UWM. Uczestniczył 4-krotnie jako kierownik w pracach komisji rekrutacyjnej na studia niestacjonarne na WNS. Od 12 lat jest członkiem związku zawodowego Solidarność i pełnił funkcję jego przewodniczącego na Wydziale Nauk Społecznych.

W latach 2012-2015 kierował projektem dydaktycznym „Przez praktykę do zawodu". Projekt realizował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wraz z Urzędem Miasta Ełk.

- Tytuł profesora nauk humanistycznych to przede wszystkim wyraz uznania środowiska naukowego. To ono potwierdza ostatecznie wartość uczonego. Wydaje mi się, że jest to najważniejsze. Ja takie potwierdzenie uzyskałem. I dopiero na drugim planie jest profesura jako osiągnięcie pewnego etapu w rozwoju, który wyznacza przede mną nowe wyzwania. Proces dążenia do uzyskania tytułu traktowałem jako coś naturalnego, co przychodzi niejako „samo". Czyli wykrystalizuje się w miarę narastania dorobku i zbierania doświadczenia. Dorobek, który przedstawiłem do oceny nie był kształtowany specjalnie z myślą, aby wpisać się w obowiązujące procedury. Od czasu habilitacji zająłem się spokojnym opracowaniem jednego konkretnego problemu - dialogu katolicko-prawosławnego w dziejach I Rzeczpospolitej. Ostatecznie udało mi się napisać monografię, która jest rekonstrukcją jednego z jego etapów (przełomem XVI i XVII wieku). I całe szczęście, że tak się stało – podkreśla prof. Melnyk.

opr. syla

w kategorii