Nowy profesor – Marcin Zieliński

Prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński
Prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński tytuł profesora nauk technicznych otrzymał 21 września 2020 roku. Pracuje w Katedrze Inżynierii Środowiska Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska na Wydziale Geoinżynierii UWM.

Studia wyższe ukończył w 1999 r. na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM Stopień doktora nauk technicznych (2003 r.) oraz doktora habilitowanego (2013 r.) w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową w UWM rozpoczął w 2003 r. jako asystent. Rok później pracował na etacie adiunkta, a od 2014 r. na stanowisku profesora UWM. Od stycznia 2021 pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Środowiska.

Głównie kierunki jego pracy naukowo-badawczej dotyczą poszukiwania skutecznych rozwiązań technologicznych systemów oczyszczania ścieków, a także koncentrują się wokół tematyki dotyczącej wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej z biomasy o różnej charakterystyce. W ostatnich latach rozwinął zainteresowania związane z produkcją i wykorzystaniem biomasy glonów na cele energetyczne.

Dorobek naukowy składa się z wielu publikacji (300) w tym oryginalne prace twórcze, monografie oraz materiały popularno-naukowe. Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W trakcie pracy zawodowej kierował 10 projektami badawczymi, a w 24  był wykonawcą.

Jest współautorem 21 patentów i 2 wzorów użytkowych oraz ponad 120 opracowań dla podmiotów gospodarczych. Wykonał ponad 100 recenzji publikacji naukowych, 4 recenzje rozpraw doktorskich i jedną rozprawy habilitacyjnej. W latach 2015-2016 był profesorem wizytującym w Instytucie Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Prowadził i prowadzi wszystkie formy zajęć akademickich, w tym ćwiczenia, wykłady i seminaria ze studentami oraz doktorantami Wydziału Geoinżynierii oraz innych wydziałów UWM. Pod jego kierunkiem powstało 46 prac magisterskich oraz 44 prace inżynierskie. Doskonalił swój warsztat naukowo-badawczy uczestnicząc w stażach, kursach i warsztatach. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez rektora UWM.

mz, opr. syla

w kategorii