Nowi profesorowie

Dwudziestego ósmego stycznia Bronisław Komorowski - prezydent Polski wręczył nominacje nowym profesorom. Do grona profesorów UWM dołączyły prof. Anita Franczak i prof. Ewa Żebrowska.

Prof. Anita Franczak pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii. W 2010 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Od 2011 roku pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UWM. W roku 2014 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

                Odbyła staże naukowe, m.in. w Kansas University of Medical Center w USA i w Uniwersytecie w Sheffield w Anglii i podjęła współpracę naukową z laboratoriami naukowymi w Ghent University w Belgii, Karolinska Intitutet w Szwecji i University of Milano we Włoszech. W ramach European Cooperation in Science and Technology (COST) od roku 2012 bierze udział w realizacji projektu badawczego dotyczącego poznania wpływu różnych czynników na zmiany epigenetyczne i ich konsekwencje. Profesor Franczak jest przedstawicielem Polski, członkiem Komitetu Organizacyjnego i wiceprzewodniczącą jednej z grup tematycznych w tym projekcie.

                Profesor Anita Franczak zajmuje się badaniem mechanizmów regulacji funkcji układu rozrodczego samic podczas cyklu i wczesnej ciąży, z uwzględnieniem interakcji między układem immunologicznym i endokrynnym. Jej najnowsze badania dotyczą wpływu nieprawidłowego odżywiania się samic w okresie okołozapłodnieniowym na zmiany epigenetyczne w narządach układu rozrodczego i na konsekwencje tych zmian, objawiające się u potomstwa.

                Od wielu lat profesor Anita Franczak jest członkiem Towarzystwa Biologii Rozrodu i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, a od roku 2014 pełni funkcję przewodniczącej Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Wydała ponad 100 prac naukowych, w tym prace oryginalne opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, prace przeglądowe, rozdziały w skryptach i podręcznikach oraz doniesienia naukowe na konferencje krajowe i zagraniczne. Indeks Hirsch'a tych prac wynosi 12.

                Profesor Anita Franczak jest laureatką nagrody Japońskiego Towarzystwa Naukowego Society of Reproduction and Development za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2009 roku w czasopiśmie Journal of Reproduction and Development. W latach 1998-2014 zrealizowała osiem projektów badawczych, a obecnie jest opiekunem w dwóch grantach Preludium, przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki jej doktorantom. Była promotorem dwunastu eksperymentalnych prac magisterskich i licznych prac licencjackich.

                - Dziękuję wszystkim moim nauczycielom, bo to dzięki nim moja praca jest moją pasją. Uzyskanie tytułu profesora nauk biologicznych to dla mnie wielki zaszczyt, ale również wielkie wyzwanie i zobowiązanie do dalszej pracy - mówi profesor Anita Franczak.

Profesor Anita Franczak ma jednego syna Kubę, licealistę - perkusistę. Uwielbiają Olsztyn, muzykę i podróże.

Prof. Ewa Żebrowska urodziła się w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Jest córką sybiraka i wnuczką piłsudczyka. Ukończyła filozofię teoretyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1988) oraz filologię germańską na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1990). Studiowała również w Niemczech na uniwersytetach w Moguncji (1985) oraz w Erfurcie (1988). W 1996 roku podjęła pracę na stanowisku asystenta w nowo utworzonym Zakładzie Filologii Germańskiej w ówczesnej WSP w Olsztynie. W kolejnych latach szybko pokonywała kolejne szczeble kariery akademickiej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2005 r. na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Tytuł profesora nauk humanistycznych nadał jej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 19 grudnia 2014 roku. Dorobek naukowy prof. Ewy Żebrowskiej liczy trzy monografie, dwukrotnie wydany podręcznik akademicki oraz kilkadziesiąt niemieckojęzycznych artykułów opublikowanych w periodykach naukowych oraz jako rozdziały w monografiach wydanych głównie w Niemczech.

Początkowo koncentrowała swe badania nad dialektem wysokopruskim, następnie zainteresowała się zagadnieniami z zakresu tekstologii lingwistycznej: koherencją, linearnością tekstową, hipertekstami, funkcjonowaniem tekstów w nowych mediach, tekstami zapośredniczonymi komputerowo oraz przede wszystkim relacją tekst-obraz, wnosząc swój oryginalny wkład w rozwój lingwistyki tekstu.

Swoje projekty naukowe realizowała podczas stypendiów licznych fundacji zagranicznych (DAAD, ÖAD, GFPS, Fundacji hr. Marion von Dönhoff, stypendium rektora Uniwersytetu w Innsbrucku oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego). Gościła z wykładami na Freie Universität Berlin oraz na uniwersytetach w Bayreuth i Erlangen, odbyła ponadto staże zagraniczne na uniwersytetach w Kilonii, Greifswald, Klagenfurcie, Berlinie. W roku akademickim 2012/13 była profesorem gościnnym na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc zajęcia dla studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej z zakresu nowych mediów, hipertekstów i relacji tekstu i obrazu.

Prof. dr hab. Ewa Żebrowska jest cenionym dydaktykiem, wypromowała 3 doktorów, ponad 100 magistrów, ok. 100 licencjatów. Obecnie sprawuje opiekę naukową nad kolejnymi doktorantkami. Była recenzentem w 5 przewodach doktorskich na UG, UW, UAM w Poznaniu i UWr. Wystąpiła również trzykrotnie jako recenzent w przewodach habilitacyjnych: na Uniwersytecie Warszawskim, UWM oraz na Uniwersytecie im. Leopolda Franciszka w Innsbrucku (Austria). Kilkakrotnie była powoływana na członka komisji w przewodach habilitacyjnych.

Pełniła liczne funkcje akademickie i organizatorskie: była kierownikiem Katedry Filologii Germańskiej, zastępcą dyrektora Instytutu Neofilologii, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Egzaminów Doktorskich. Jest kierownikiem badań statutowych, członkiem Rady Programowej czasopisma Acta Neophilologica oraz Journal of Multimodal Communication Studies. Zorganizowała dwie konferencje o statusie międzynarodowym, trzy konferencje o zasięgu ogólnokrajowym. Ponadto organizowała i przewodniczyła sekcji nr 30 Deutsche Dialekte und Regionalsprachen na Światowym Zjeździe Germanistów IVG (Warszawa, lipiec-sierpień 2010 r.). Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Germanistów, członkiem Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Za osiągnięcia organizacyjne i naukowe uhonorowana została pięciokrotnie nagrodami rektora UWM. W 2011 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył ją Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

                Ma liczne pasje: gra w tenisa, kocha kino, literaturę piękną oraz sztukę kulinarną. Lubi podróżować. 

- Profesura ma dla mnie duże znaczenie, ale nie traktuję jej jako ukoronowania moich dokonań naukowych. To dla mnie nowe otwarcie, początek nowych działań – podkreśla prof. Żebrowska.

opr. mah, lek

w kategorii