Niełatwa parametryzacja

Rok 2017 postawi przed polskimi ośrodkami naukowymi trudne wyzwania. Za dwa lata zostaną poddane parametryzacji, czyli zmierzeniu swej wartości i potencjału naukowego. Trwają prace nad opracowaniem nowych zasad oceny polskiej nauki.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyło się spotkanie prorektorów ds. nauki uczelni przyrodniczych i rolniczych poświecone przyszłej parametryzacji (2-3.02.). W spotkaniu uczestniczył prof. Maciej Zabel, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) oraz prof. Wojciech Budzyński, przewodniczący Sekcji III Centralnej Komisji ds. Nadawania Stopni i Tytułów. Na spotkanie zostali zaproszeni prodziekani ds. nauki wszystkich uniwersyteckich wydziałów. Władze uczelni reprezentował prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

- Spotkanie dotyczy zmian w ocenie parametrycznej jednostek, finansowania nauki w nowej perspektywie oraz wprowadzenia dwóch nowych regulaminów, które uczelnie muszą zatwierdzić do końca marca tego roku. Ocena parametryczna zawsze wzbudza kontrowersje, ta będzie bardzo projakościowa, z naciskiem na udział jednostki w badaniach międzynarodowych finansowanych przez UE – informował prof. Jaroszewski

Prof. Zabel przedstawił projekt zmian w ocenie parametryzacji kategorii jednostek naukowych zaplanowanej na 2017 r.

- W tym roku odbędzie się spotkanie przedstawicieli uczelni z ministerstwem, będzie dyskusja o tym, które ze zmian zostaną wprowadzone. To, co teraz przedstawię, to stanowisko do dyskusji – zaznaczył na wstępie prof. Zabel, dodając, że nowa parametryzacja powinna być kontynuacją poprzedniej.

KEJN opracowując nowe zasady parametryzacji położyła szczególny nacisk na: umiędzynarodowienie badań, promowanie interdyscyplinarności badań, opracowanie nowych zasad punktacji monografii, szersze uwzględnienie innowacyjności. Zostaną także ustalone nowe zasady przechodzenia jednostek do kategorii A+ oraz uściślona punktacja dorobku artystycznego. Podniesiona zostanie również ranga patentów przy rezygnacji z punktowania zgłoszeń patentowych.

Najwięcej dyskusji i wątpliwości wzbudziło tzw. kryterium 4. – dotyczące precyzowania osiągnięć.

- Widzę, że to kryterium pozostało. Obawiam się, że stanie się czymś w rodzaju wyborów miss – nie krył wątpliwości prof. Mikołaj Protasowicki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Sceptycznie o kryterium 4. wypowiadała się także prof. Małgorzata Darewicz, prodziekan ds. nauki WNoŻ UWM.

- To kryterium jest nieokreślone; jego uznaniowość oraz fakt, że będzie zawierać także subiektywne oceny eksperckie budzi moje obawy. Nasz wydział jest mocny i jesteśmy spokojni, że utrzymamy kategorię A – mówiła prof. Darewicz.

Prof. Zabel uspokajał, że kryterium 4. zostanie doprecyzowane. 

Prof. Krzysztof Młynarczyk, dziekan WKŚiR  UWM zastanawiał się nad pojęciem tzw. monografii wybitnej, którą przewiduje nowa parametryzacja.

- Mamy obawy, że nie będą się liczyły monografie regionalne, ważne w dorobku wydziału. Ale są też pozytywy nowej parametryzacji. Dla nas na przykład ważne jest utworzenie tzw. grup niejednorodnych. Mamy na wydziale grupę artystów plastyków na kierunku architektura krajobrazu i nowe zasady parametryzacji uwzględnią ich dokonania – mówił prof. Młynarczyk.

W drugim dniu obrad prezentację na temat funkcjonowania komisji ds. nadawania stopni i tytułów przedstawił prof. Budzyński.

- Do tej pory funkcjonowaliśmy na granicy dwóch ustaw: starej i nowej. Powodowało to duże zamieszanie. Teraz wchodzi nowa ustawa ze zmianami dotyczącymi habilitacji. Nie ma pracy habilitacyjnej, nie ma kolokwium. Nie wszystkim się to podoba. Tytuł profesora – nowa ustawa podniosła tu zasadniczo poprzeczkę. Wymagania są większe. Od października na przykład w naukach rolniczych nie przyznano żadnego tytułu. Jest wiele wymogów, które są trudne dopełnienia, np. mierzenie renomy międzynarodowej recenzentów. Nie ma do tego jeszcze mierników – informował prof. Budzyński.

Jak zaznaczył prof. Zabel, prace KEJN powinny zakończyć się do tegorocznych wakacji. Następnie projekt zostanie rozesłany do konsultacji ośrodkom naukowym, aby jesienią ukazać się w pełnej wersji.

mah

w kategorii