Najlepsze zespoły badawcze odebrały nagrody Rady Naukowej RID

fot. ilustracyjna do tekstu o badaniach w ramach RID
Rada Naukowa realizowanego na UWM projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości nagrodziła 5 najlepszych zespołów badawczych. RID przyniósł uczelni 12 mln zł na badania dotyczące m.in. przetwórstwa żywności i jakości życia.

Wyróżnienia przyznała Rada Naukowa RID 10 grudnia podczas seminarium podsumowującego działalność zespołów prowadzących badania w dyscyplinach naukowych dotyczących projektu INNOWACYJNA ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU– zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Projekt realizowany jest z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID).

Regionalna Inicjatywa Doskonałości to program Ministerstwa Edukacji i Nauki. Umożliwia wsparcie finansowe badań naukowych z 3 obszarów: środowisko i woda; surowce i przetwórstwo żywności; zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo żywnościowe i żywności oraz jakość życia. Program RID  rozpoczął się w 2019 r., zakończy w grudniu 2022 r. Dzięki RID UWM pozyskał na prowadzenie prac badawczych 12 mln zł.

- Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym zespołom. Jestem przekonany, że ten sposób wyróżniania wiodących naukowców w poszczególnych dyscyplinach jest lepszy niż nagradzanie za poszczególne publikacje, przyczynia się bowiem do większej rozpoznawalności naszych grup badawczych na arenie międzynarodowej. Mamy się czym chwalić, mamy superciekawe wyniki, owszem publikowane i cytowane w czasopismach naukowych, ale warto je też szerzej popularyzować – mówił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań, przewodniczący rady.

Kierownikiem projektu naukowego realizowanego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z RID jest prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności.

- Głównym celem projektu realizowanego z RID jest wzmocnienie pozycji UWM jako ośrodka prowadzącego nowoczesne, innowacyjne podstawowe i stosowane badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk rolniczych, tj. rolnictwie i ogrodnictwie, technologii żywności i żywienia, weterynarii, zootechnice i rybactwie oraz inżynierii środowiska, górnictwie i energetyce. Ważne jest również, że prowadzone dzięki projektowi badania umożliwiają podniesienie jakości kształcenia na kierunkach związanych z naukami o życiu – wyjaśnia prof. Darewicz.

W dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo Rada Naukowa RID nagrodziła zespół z Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii w składzie: prof. Jadwiga Wyszkowska, dr hab. Małgorzata Baćmaga, prof. UWM, dr hab. Agata Borowik, prof. UWM, dr Edyta Boros-Lajszner, dr inż. Magdalena Zaborowska.

W dyscyplinie technologia żywności i żywienia nagrodzono zespół z  Katedry Żywienia Człowieka w składzie: dr hab. inż. Katarzyna E. Przybyłowicz prof. UWM, dr inż. Tomasz Sawicki i dr inż. Anna Danielewicz.

W dyscyplinie weterynaria nagroda trafiła do zespołu z Katedry Chorób Ptaków w składzie: prof. Andrzej Koncicki, dr hab. Tomasz Stenzel, prof. UWM, dr Joanna Kowalczyk,  dr Marcin Śmiałek, dr Bartłomiej Tykałowski.

W dyscyplinie zootechnika i rybactwo nagrodzono zespół z Katedry Hodowli Owiec i Kóz w składzie: prof. Jan Miciński, prof. Stanisław Milewski, dr Katarzyna Ząbek.

W dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nagrodzono zespół z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska w składzie: dr hab. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM i dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM.

Przyznając nagrody, Rada Naukowa brała pod uwagę znaczenie prowadzonych badań i prac rozwojowych dla rozwoju dyscypliny naukowej objętej wsparciem RID.

- Zdecydowaliśmy nagrodzić zespoły, które mają szczególne osiągnięcia ważne z punktu widzenia rozwoju i poziomu badań, prowadzą badania o dużym znaczeniu społecznym i praktycznym, ważne dla zdrowia ludzi. Słowem, badania, które „popychają” dyscypliny na nowe tory – mówi prof. Darewicz.

Jak podkreśla prof. M. Darewicz, badania prowadzone przez nagrodzone zespoły wpisują się w najnowsze trendy badań z zakresu nauk o życiu.

- Laureaci nagród już przygotowują projekty badawcze o znaczeniu międzynarodowym, sprzyjające poszerzaniu współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi - dodaje prof. Darewicz.

Prowadzone dzięki RID badania umożliwiają również Uniwersytetowi ścisłą współpracę z wiodącymi instytucjami i organizacjami naukowymi na świecie, jak również podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi i państwowymi.

***

Projekt jest finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

mah

w kategorii