Minister nagrodził kortowiaków

Dariusz Gościewski
Dr hab. Dariusz Gościewski oraz student Dominik Niekurzak z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM otrzymali nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Jerzy Kwieciński - minister inwestycji i rozwoju wręczył 28 czerwca 2019 r. nagrody zwycięzcom konkursu, który ogłosił pod koniec ub. r.  Był to konkurs na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

- Gratuluję wszystkim uhonorowanym. Geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Dlatego szczególnie dziękuję za udział w konkursie tym, którzy wchodzą do zawodu – mówił Jerzy Kwieciński.

Dr hab. Dariusz Gościewski z Instytutu Geodezji otrzymał nagrodę w kategorii rozprawy habilitacyjne za pracę pt. "Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID”.

- Na badania, które zawarłem w swej pracy i książce habilitacyjnej poświęciłem 10 lat. Chodzi w nich o to, jak z nadmiaru informacji wybrać te właściwe i to w takiej ilości, która będzie dla badanego zjawiska miarodajna – wyjaśnia laureat.

O co chodzi w jego pracy i dlaczego jest to tak ważne, że nagrodzone przez ministra?

Zacznijmy od końca, czyli od GRIDa. GRID to jeden ze sposobów przedstawienia przestrzeni stosowany współcześnie m.in. przez geodetów. Ma postać regularnej siatki pozwalającej wygenerować dowolną powierzchnię np. powierzchnię terenu. Punkty przecinania się linii tej siatki – punkty stałe - mają swe położenie w przestrzeni, które możemy określić za pomocą współrzędnych X,Y,Z, czyli długość, szerokość i wysokość. Dzięki GRIDowi można uporządkować dane przestrzenne i utworzyć z nich trójwymiarowe modele powierzchni, które w późniejszym etapie można poddać wszechstronnym analizom.

Skanując za pomocą skanera dowolną powierzchnię otrzymujemy chmurę danych, która zawiera wszystko. Skanowanie odbywa się bowiem automatycznie i skaner nie wybiera poszukiwanych informacji. A masowe skanowania powierzchni mamy już różne, np. skaningi laserowe - naziemne, lotnicze, satelitarne lub skaningi echolokacyjne, np. dna zbiorników wodnych. Otrzymujemy zatem chmurę danych, z której musimy wybrać to, co potrzebne w ilości dla nas optymalnej. Jak to zrobić?

- Moja praca habilitacyjna jest właśnie temu poświęcona. W dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, że punkty stałe GRIDa na planie miasta, czyli miejsca przecięcia się linii siatki, oblicza się na podstawie danych pomiarowych. Tymi danymi mogą być dowolne wartości, które można przyporządkować do zmiennej Z. Gdy zastąpimy tę współrzędną inną wartością, np. ceną nieruchomości to otrzymujemy funkcję X, Y , w której zamiast Z jest cena nieruchomości. Po przetworzeniu danych przez komputer otrzymujemy siatkę GRID miasta z cenami nieruchomości. W ten sposób możemy utworzyć powierzchnię z dowolnych danych pomiarowych. Dodatkowo możemy wprowadzić w mojej metodzie jeszcze jeden parametr – czas - i wtedy możemy monitorować wybrane dane pomiarowe w określonym wymiarze czasowym – wyjaśnia dr hab. Gościewski.

Praca habilitacyjna dr hab. Gościewskiego zawiera także system oprogramowania pozwalający z tych wybranych już danych pozostawić ich tylko tyle, ile do danego zadania potrzeba i to wiarygodnych i miarodajnych.

Stare przysłowie, że od nadmiaru głowa nie boli – już jest nieaktualne.

- Moja metoda pozyskiwania danych z chmury i system ich opracowywania mogą być powszechnie stosowane w praktyce geoinformacyjnej, co się już odbywa. Myślę, że właśnie możliwość jej uniwersalnego zastosowania zadecydowała o tym, iż minister przyznał mi tę nagrodę – kończy Dariusz Gościewski.

A za co dostał nagrodę inż. Dominik Niekurzak, absolwent specjalności doradztwo rynku nieruchomości?

Za pracę inżynierską pt. "Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS", której promotor jest dr hab. inż. Radosław Cellmer z Instytutu Geodezji.

- To on podsunął mi temat tej pracy widząc moje zainteresowanie systemem GIS, czyli informacji geograficznej. Moja praca polegała na przeniesieniu danych tabelarycznych zawierających ceny transakcyjne nieruchomości w Olsztynie do systemu GIS, czyli na mapę. Następnie na ich podstawie ustaliłem hipotetyczne ceny nieruchomości sąsiednich – wyjaśnia Dominik.

- To pierwszy taki konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. Nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji i mam nadzieję, że zmotywują laureatów do dalszej intensywnej pracy – mówi prof. Waldemar Izdebski, główny geodeta kraju.

Lech Kryszałowicz

w kategorii