Prof. Jan Jankowski członkiem Litewskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jan Jankowski
Prof. Jan Jankowski, wybitny specjalista z zakresu hodowli, chowu i żywienia drobiu, w szczególności indyków, został członkiem zagranicznym Litewskiej Akademii Nauk.

Litewska Akademia Nauk to odpowiednik Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak Polska Akademia Nauk, ma krajowych i zagranicznych członków.

- Do Litewskiej Akademii Nauk zgłosił mnie Senat Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie. Współpracuję z nim od momentu jego powstania, a wcześniej, od końca lat 90., z jego poprzedniczką Litewską Akademią Weterynaryjną. Zostałem poproszony o przedstawienie dorobku naukowego, a Senat tego Uniwersytetu zgłosił moją kandydaturę. W trzyetapowych wyborach przez gremia Akademii, moja kandydatura została zaakceptowana – wyjaśnia prof. Jan Jankowski.

Prof. Jankowski wszedł w skład Litewskiej Akademii Nauk od czerwca tego roku. Podobnie jak w PAN, członkostwo LAN jest bezterminowe. Profesor 21 września na forum zgromadzenia ogólnego Litewskiej Akademii Nauk przedstawi swoje najważniejsze. osiągnięcia naukowe.

- To wielki zaszczyt być członkiem zagranicznej akademii nauk. To ogromne wyróżnienie i uznanie nie tylko dla mnie, ale i dla naszego Uniwersytetu – podkreśla prof. Jankowski.

Litewska Akademia Nauk jest niezależną instytucją naukową na Litwie. Została założona 16 stycznia 1941 roku z inicjatywy Vincasa Krėvė-Mickevičiusa, który był jej pierwszym prezesem. Aktualnie liczy 114 członków zwyczajnych, 61 członków emertytowanych i 63 członków zagranicznych. Na jej czele od 2018 roku stoi prof. Juras Banys. Siedziba Akademii zlokalizowana jest w Wilnie.

syla

Prof. dr hab. Jan Jankowski jest wybitnym specjalistą z zakresu hodowli, chowu i żywienia drobiu, w szczególności indyków. Efektywnie wykorzystując potencjał badawczy utworzył w Olsztynie, liczącą się w skali światowej, szkołę naukową specjalistów z zakresu żywienia indyków. Profesor bardzo umiejętnie kieruje współpracą między zespołami, będąc inicjatorem badań i współautorem hipotez badawczych.

Kierował realizacją 9 projektów badawczych finansowanych z uzyskanych drogą konkursów (MNiSW, NCN, NCBiR), a w kolejnych 8 był kierownikiem zadań (PO IG „BIOŻYWNOŚĆ"; BIOSTRATEG 1-" GUTFEED - innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej", 2 Programy Wieloletnie MRiRW: 2011 - 15 „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach" i 2016 - 21 „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju") lub wykonawcą (m.in. 2 polsko-niemieckie projekty w ramach inicjatywy CORNET).

Dorobek naukowy profesora Jankowskiego obejmuje 275 oryginalne prace twórcze, w tym 194 opublikowane w czasopismach indeksowanych przez JCR (wykaz w załączeniu). W bazie Scopus odnotowano 1976 cytowań, sumaryczny IF przekracza 260, a indeks Hirscha wynosi 23. Ponadto jest autorem lub współautorem 18 opracowań książkowych, w tym 4 wydanych za granicą. Wyniki badań naukowych Profesor prezentował na licznych krajowych i międzynarodowych (na wszystkich kontynentach) kongresach i konferencjach, w tym jako invited speaker m.in. na World's Poultry Congress (New Dehli) oraz dwukrotnie na European Symposium on Poultry Nutrition (Potsdamm - 2013 i Gdańsk - 2019).

Za największe swoje osiągnięcia naukowe z zakresu nauk podstawowych profesor uważa wykazanie zmniejszonej odporności indyków żywionych paszami zawierającymi utlenione tłuszcze oraz stwierdzenie, że dodatek całego ziarna pszenicy do granulowanej paszy dla indyków przyspiesza rozwój wola i żołądka, spowalnia tranzyt treści w jelitach, zwiększa głębokość krypt i korzystnie wpływa na aktywność mikroflory jelitowej. Amerykańskie Poultry Science Association uznało pracę zespołu kierowanego przez Profesora pt. „Gastrointestinal morphology and function in turkeys fed diets diluted with whole grain wheat" ( Poultry Science, 92: 1799 – 1811) za najciekawszą na świecie publikację o indykach wydaną w 2013 roku.
Jest współautorem 6 wdrożeń, 2 patentów i 9 zgłoszeń patentowych będących w procesie ewaluacji. Corocznie kieruje kilkunastoma projektami badawczymi zlecanymi przez krajowe i zagraniczne firmy paszowe i biotechnologiczne. Posiada Transnational Technology Transfer Certificate - Know - how developer (Bruksela, 2008). Za największe swoje osiągnięcia wdrożone do praktyki uważa: wyhodowanie siedmiu krajowych rodów indyków o nazwie handlowej WAMA oraz wykazanie celowości obniżenia ilości składników mineralnych (Ca, P, Na, Cu, Zn, Mn) dodawanych do mieszanek paszowych dla indyków (poprawa dobrostanu ptaków oraz zmniejszenie emisji tych pierwiastków do środowiska). Wyniki badań przeprowadzonych z tego zakresu posłużyły także do aktualizacji podręcznika "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu" (wydawca IFiŻZ PAN i PO WPSA, 2018), w którym prof. Jankowski jest autorem rozdziału "Zalecenia żywienia indyków". Opracował technologię produkcji mięsa indyczego o właściwościach prozdrowotnych oraz programy żywienia indyków bez poekstrakcyjnej śruty sojowej i bez farmakologicznych kokcydiostatyków.

Na wyróżnienie zasługują także osiągnięcia profesora Jankowskiego w zakresie dydaktyki i kształcenia kadry naukowej. Jego dorobek w tym zakresie obejmuje promotorstwo 8 przewodów doktorskich i opracowanie 37 recenzji rozpraw doktorskich. Był recenzentem w 18 postępowaniach habilitacyjnych, 33 wniosków o nadanie tytułu profesora i 3 wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Profesor jest członkiem wielu towarzystw i instytucji naukowych. W latach 2011-2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Od 2019 roku jest przewodniczącym Zespołu Nauk Rolniczych w Radzie Doskonałości Naukowej. Ponadto pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego (2003 - 2012) i przewodniczącego (2012 - 2016) Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN i wiceprezesa Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. Jest zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, członkiem Rady Naukowej Instytutu Zootechniki - PIB w Krakowie. Jest członkiem Editorial Board czasopisma Animals ( IF = 2,752), członkiem Komitetu Naukowego Journal of Elementology ( IF= 0,715) oraz Co - editorem Journal of Animal and Feed Sciences (IF= 1,525). Od 2018 roku jest prezesem stowarzyszenia Olsztyńskie Forum Nauki.

Profesor Jan Jankowski jest laureatem wielu nagród m.in.: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3), Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, Nagrody Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz wielu nagród i wyróżnień macierzystego Uniwersytetu. Ponadto Warmińsko - Mazurski Klub Biznesu uznał Profesora za „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2010" w kategorii nauka. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2013 roku uzyskał najwyższą godność akademicką - tytuł doktora honoris causa nadany przez Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie, w 2017 roku tytuł doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a w 2019 roku przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W 2019 roku został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.