Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Załącznik

do Zarządzenia Nr 85/2020

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych

 

REGULAMIN KOMISJI

DO SPRAW ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

 

I. Ogólne Założenia Działania Komisji

§ 1

 1. Celem działania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, zwanej dalej Komisją, jest opiniowanie do realizacji wszystkich projektów badawczych z udziałem ludzi, będących przedmiotem wniosku o finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 2. Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp. Zakres działania Komisji nie pokrywa się z zakresem działania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie oraz Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie.
 3. Za etyczną stronę badań realizowanych na potrzeby prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich) i innych prac empirycznych realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, nie będących przedmiotem wniosku do Narodowego Centrum Nauki, odpowiada opiekun naukowy lub prowadzący zajęcia. Komisja może jednak na wniosek rozpatrzyć również inne projekty badawcze, które zdaniem wnioskodawców wymagają opinii o charakterze etycznym.

 

§ 2

 1. Kadencja Komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora.
 2. Członkowie Komisji oraz jej przewodniczący są powoływani i odwoływani przez Rektora spośród pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu.
 3. Komisja spośród swoich członków wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja realizuje swoje zadania w sposób bezstronny, poufny i przejrzysty. W przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów któregoś z członków Komisji w odniesieniu do rozpatrywanego wniosku, obligatoryjnie zostaje on wyłączony z procedowania nad daną sprawą. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z udziałem w pracach Komisji.

 

II.             Procedura Wydawania Opinii

 

§ 3

 1. Wniosek w sprawie wydania opinii składa osoba zainteresowana. Wniosek o opinię mogą złożyć również władze Uniwersytetu (Rektor lub właściwy prorektor) lub wydziału (dziekan lub właściwy prodziekan).
 2. Wnioskodawca kieruje wniosek do przewodniczącego Komisji w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na nośniku danych).
 3. Przewodniczący, po zapoznaniu się z dokumentacją, przekazuje ją dwóm członkom Komisji, których specjalizacja naukowa jest najbliższa treści wniosku, w celu przygotowania przez nich opinii.
 4. Członkowie Komisji prezentują opinie, a przewodniczący po uwzględnieniu uwag członków Komisji:
  a)    w przypadku opinii pozytywnych formułuje jednolitą treść opinii, która następnie podlega procedurze głosowania,
  b)    w przypadku opinii negatywnych Komisja formułuje jednolitą treść negatywnej opinii oraz jej uzasadnienie, które następnie podlegają procedurze głosowania,

c) w przypadku rozbieżnych opinii decyzję podejmuje przewodniczący.

 1. Każdemu członkowi Komisji przysługuje w głosowaniu jeden głos, który oddaje za przyjęciem lub za odrzuceniem opinii.
 2. Wydając opinię Komisja może zobowiązać wnioskodawcę do składania regularnych sprawozdań z przebiegu badania, jego aspektów etycznych oraz do przedłożenia raportu końcowego z jego realizacji.
 3. Rozpoczęcie badań, do których mają zastosowanie przepisy Regulaminu, może nastąpić po uzyskaniu opinii pozytywnej.  
 4. Komisja bezpłatnie rozpatruje wniosek i wydaje opinię o badaniach realizowanych w Uniwersytecie.
 5. Komisja pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii wyłącznie od podmiotów zewnętrznych w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 9. Opłaty są uiszczane na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Komisję.
 7. Zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie przepisami wewnętrznymi od opłat, o których mowa w ust. 9 naliczane są koszty pośrednie.
 8. Wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji sporządzających opinię dokonuje się na podstawie umów  zlecenia oraz rachunków, które potwierdza przewodniczący Komisji. Dokumenty są sporządzane na podstawie aktualnie obowiązujących wzorów na Uniwersytecie.

III.          Tryb Pracy Komisji

§ 4

 1. Komisja obraduje raz w miesiącu, o ile wpłyną wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1.
 2. Harmonogram spotkań Komisji ustalany jest na każdy semestr roku akademickiego na jego początku. Harmonogram ten jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki.
 3. Na posiedzeniach Komisji rozpatrywane są wnioski, które wpłyną do przewodniczącego Komisji na co najmniej dwa tygodnie przed jej planowanym posiedzeniem.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja wydaje opinię:
  a)     negatywną – w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami etycznymi (opinia taka wymaga zwięzłego pisemnego uzasadnienia),
  b)     pozytywną – potwierdzającą zgodność procedur z przyjętymi normami etycznymi (opinia ta nie wymaga uzasadnienia).
 5. Komisja podejmuje uchwały oraz zatwierdza opinie w tajnym trybie głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

 

IV. Przepisy końcowe

§ 5

Integralną część Regulaminu stanowią:

Załącznik nr 1 – Podstawowe zasady etyki badań naukowych

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Załącznik nr 3 – Wzór decyzji Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie